Preguntes i respostes per a professionals de la Llei 2/2023. Vol. I.

La Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, ha vingut a establir una sèrie d’obligacions i originals procediments d’investigació que fins ara eren desconeguts en el nostre Ordenament Jurídic. Aquestes novetats i absència de referents normatius i doctrinals donen lloc a nombrosos dubtes en l’aplicació d’aquesta Llei per part dels operadors jurídics, circumstància que aconsella l’exposició i sistematització d’aquells aspectes que ofereixen majors dubtes a aquests professionals en una sèrie com la que hui s’inicia.

Les preguntes i respostes per a professionals que en aquest conjunt d’articles s’oferiran són una compilació dels dubtes que amb major freqüència són plantejades tant pels Responsables dels Sistemes d’Informació, com pels Lletrats de les Administracions Públiques o pels Advocats en exercici lliure i independent o, en definitiva, per tots els experts jurídics. Aquestes preguntes i respostes, sense perjudici del seu possible interès acadèmic i per a la ciutadania, són per això de naturalesa eminentment professional, i aquestes fugen d’explicacions històriques i extensos debats doctrinals per deixar fixades de forma sistemàtica i concisa les solucions a les llacunes que sorgeixen de la Llei 2/2023.

Les sèries de preguntes, que intentaran seguir una homogeneïtat, s’inicien en aquest primer capítol amb tres temes d’evident importància per als responsables dels sistemes:

 • En primer lloc, s’analitzaran les particularitats de la caducitat en el procediment de la Llei 2/2023, que seran exposades per Miguel Ángel Carbajo Domingo, Magistrat del Contenciós-Administratiu, mitjançant la resposta de les següents qüestions:
 1. Quin és el termini per tramitar completament l’expedient d’investigació de la Llei 2/2023?
 2. Es pot estendre aquest termini per tal d’aconseguir tramitar completament l’expedient d’investigació?
 3. Què passa si no s’han iniciat les actuacions d’investigació en el termini de tres mesos des que es formula la denúncia?
 4. Què passa si ja s’havien iniciat les actuacions d’investigació en el termini de 3 mesos, però no s’ha finalitzat el procediment en aquest termini?
 • En segon lloc, Pablo Rodríguez Ramallal, responsable de contractació i compres en una empresa pública de l’Ajuntament de Gijón i Advocat de l’ICAM expert en COMPLIANCE, posarà llum en la nova prova de l’entrevista a l’afectat, qüestió amb la qual el legislador ve a incloure els principis propis del

Dret Penal, oralitat i concentració, en els procediments administratius de la Llei 2/2023, mitjançant les següents qüestions:

 1. La nova prova de l’entrevista a l’afectat està contemplada en tots els procediments d’investigació de la Llei 2/2023?
 2. És imperatiu en tots els procediments realitzar l’entrevista a la persona afectada?
 3. Quina és la conseqüència per al procediment d’investigació si no es realitza l’entrevista a la persona afectada?
 • Finalment, Telma Vega Felgueroso, Inspectora de Treball i de la Seguretat Social a Barcelona, donarà resposta a la problemàtica sobre l’abast de les denúncies en matèria de dret del treball en la Llei 2/2023, i això oferint resposta a les següents incògnites:
 1. S’han de tramitar les denúncies en matèria d’infraccions greus o molt greus amb dany econòmic a la Seguretat Social?
 2. S’han de tramitar de conformitat amb la Llei 2/2023 les denúncies d’infraccions lleus que es rebin als canals de denúncia en matèria de dret del treball?
 3. Totes les denúncies que són formulades en matèria de dret del treball donen lloc a la protecció de la persona denunciant?

Sense més preàmbuls, a continuació s’exposen aquestes primeres 10 preguntes i respostes per a professionals de la Llei 2/2023.

La caducitat en la Llei 2/2023.

MIGUEL ÁNGEL CARBAJO DOMINGO.

Magistrat del Jutjat Contenciós 3 d’ Oviedo.

La Llei 2/2023, pel sensible i transcendent de les matèries que tracta, ha optat per establir un rígid sistema de caducitat que haurà de ser tingut molt en consideració pels responsables dels sistemes d’informació, tant de les entitats del sector públic (Ajuntaments, CCAA, Administració General de l’Estat, Universitats, etc), com per l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (AAI) o en el seu cas les autoritats o òrgans autonòmics corresponents.

1.  Quin és el termini per tramitar completament l’expedient d’investigació?

La llei estableix que, tant en la regulació del procediment de gestió d’informacions dels Ajuntaments, CCAA, AGE, Universitats, etc (art. 9) com en el seu cas en el procediment regulat per a l’AAI o autoritats autonòmiques (art. 20), el termini per a

tramitar completament l’expedient d’investigació serà de 3 mesos a comptar des de la recepció de la denúncia, i en aquells supòsits en els quals no es doni justificant de recepció a l’informant (penseu en sistemes de missatgeria de veu o a través de correu postal) el termini de tres mesos es comptarà a partir del termini de 7 dies des que es va efectuar la denúncia.

2.  Es pot estendre el termini per tramitar completament l’expedient d’investigació?

En el cas de procediments de gestió d’informacions dels Ajuntaments, CCAA, AGE, Universitats, etc, sí que és possible (art.9), però exclusivament per altres tres mesos addicionals, i s’haurà de motivar la raó per a tal extensió i només podrà basar-se en la complexitat de la investigació.

Per contra, no existeix una previsió legal d’extensió del termini de 3 mesos per a l’AAI o autoritats autonòmiques, que hauran de resoldre els procediments d’investigació en el termini de 3 mesos (art.20).

3.  Què passa si no s’han iniciat les actuacions d’investigació en el termini de tres mesos des que es formula la denúncia?

En aquest supòsit ja no es podrà iniciar en cap cas un procediment d’investigació, i això perquè existeix una norma imperativa, la contemplada en l’article 32.4 de la Llei 2/2023, que obliga a suprimir les denúncies rebudes a les quals no s’hagués donat curs en el termini de 3 mesos, i això tant per a les informacions rebudes pels Ajuntaments,  CCAA, AGE, Universitats, etc, com en el seu cas per a les rebudes per l’AAI o autoritats autonòmiques.

4.  Què passa si ja s’havien iniciat les actuacions d’investigació en el termini de 3 mesos, però no s’ha finalitzat el procediment en aquest termini?

En aquest cas, sensu contrari a la resposta de la pregunta 3, si s’haguessin iniciat les actuacions d’investigació dins del termini de 3 mesos, però no s’hagués resolt en l’esmentat lapse de temps, es produirà la caducitat de l’expedient i s’haurà de declarar tal caducitat, però podria iniciar-se un nou expedient sempre que no hagués transcorregut el termini de prescripció,  i això perquè la supressió que imposa l’article 32.4 de la Llei 2/2023 ho és només per a les denúncies en les quals no s’haguessin iniciat les actuacions des de la formulació de la mateixa. La forma de considerar que ja s’han iniciat actuacions d’investigació dependrà del sistema dissenyat a l’empar de l’ article 9 per a les EELL, CCAA, AGE, etc… Si es tractés de l’AAI o d’un organisme autonòmic similar l’inici de les actuacions d’investigació resultarà del dictat d’una admissió a tràmit de la denúncia de conformitat amb l’article 18.

L’entrevista a l’afectat en l’expedient d’investigació: qüestions i nul·litat de ple dret.

PABLO RODRÍGUEZ RAMALLAL

Responsable de contractació i compres en empresa pública de l’ ajuntament de

Gijón . Advocat de l’ ICAM l’ expert en Compliance.

La Llei 2/2023 ha creat per a la persona afectada per la comunicació un dret consistent en la realització d’una entrevista personal. L’entrevista es regula en la fase d’instrucció, en l’article 19.3 de la Llei 2/2023, que estableix que l’entrevista haurà de realitzar-se amb absolut respecte a la presumpció d’innocència, convidant l’afectat a exposar la seua versió dels fets i a aportar els mitjans de prova a què consideri oportuns.

Amb aquesta mesura el legislador ha inclòs en el procediment administratiu d’investigació de la Llei 2/2023 els principis d’oralitat i concentració, la qual cosa resulta una cridanera novetat, ja que el procediment administratiu tradicionalment es regeix per la forma escrita.

5.  Està contemplada la prova de l’entrevista a l’afectat en tots els procediments d’investigació?

L’entrevista està regulada imperativament per a l’AAI i les oficines i agències autonòmiques amb competència en aquestes matèries, a les quals els resulta d’aplicació directa l’article 19.3 de la Llei 2/2023.

En el cas de les Entitats del sector públic (EELL, CCAA, AGE, organismes vinculats o dependents, universitats públiques, etc) tenen la potestat d’organitzar el seu propi procediment de recerca, i per tant per a aquestes entitats només serà imperativa l’entrevista quan així ho haguessin decidit en aprovar el seu procediment de gestió d’informacions (art. 9).

Como exemples d’ administracions que han inclòs l’ entrevista com a necessària i intel·lícita en el seu procediment de gestió pot citar-se a l’Ajuntament de Bejís i a lAdministració de la Comunitat Autònoma de la Regió de Murcia.

En altres supòsits de regulació, com per exemple lAgència Espanyola de Protecció de Dades, s’ha optat no per configurar l’entrevista de forma imperativa, sinó com a facultativa a petició de la persona afectada.

6.  És imperatiu en tot cas realitzar l’entrevista a la persona afectada?

Per a l’AAI i les oficines i agències autonòmiques amb competència en aquestes matèries, que han d’aplicar l’article 19 de la Llei 2/2023, l’entrevista amb la persona afectada resulta imperativa com a norma general. L’excepció resultarà en aquells supòsits en els quals no sigui possible realitzar la mateixa. La situació més habitual d’impossibilitat de realitzar la mateixa serà quan la persona afectada es negui a realitzar l’entrevista.

La impossibilitat de realitzar l’entrevista haurà d acreditar-se i provar-se amb total certesa, no podent acceptar-se formules vagues i genèriques per declarar la impossibilitat de realitzar la mateixa.

7.  Quina és la conseqüència si no es fa l’entrevista a la persona afectada?

La manca de realització de l’entrevista, excepte quan concorri una impossibilitat, donarà lloc a la nul·litat de les actuacions, i això perquè l’absència d’entrevista no constitueix un mer defecte procedimental anul·latori, sinó que es configura com un genuí dret a la defensa de l’afectat, i en aquest cas la supressió d’aquest dret provoca indefensió i amb això a la nul·litat de les actuacions.

Per aquesta raó els responsables del sistema d’informació hauran de tenir cura de singular atenció el realitzar aquesta prova, i això per evitar vicis de nul·litat que puguen afectar totes les actuacions.

Les denúncies en matèria del dret del treball.

TELMA VEGA FELGUEROSO Inspectora de Treball i Seguretat Social a Barcelona. Professora Associada a la Universitat Pompeu Fabra. 

La primera problemàtica a la qual s’enfronta el responsable d’un sistema intern d’informació quan rep i ha de tramitar una denúncia en matèria de dret del treball és determinar si una denúncia és susceptible o no de ser tramitada de conformitat amb la Llei 2/2023. La resposta, com veurem, no és única, sinó que exigeix una anàlisi inicial prèvia de la denúncia, com s’exposarà en les següents respostes.

8.   Es tramitaran les denúncies en matèria d’infraccions greus o molt greus amb dany econòmic a la Seguretat Social?

Aquest cas, el més senzill, sorgeix quan la denúncia rebuda es pot qualificar com a greu o molt greu i els fets denunciats provoquen un dany econòmic a la Seguretat Social. En aquest supòsit, sens dubte, SÍ s’haurà de tramitar la informació rebuda de conformitat amb la Llei 2/2023 i a més l’informant tindrà dret a la protecció.

Un exemple que ens serveix per il·lustrar aquesta qüestió seria la recepció d’una comunicació en matèria de realització d’activitats laborals sense contracte, o sense alta, o en un frau de jornada; en tots aquests supòsits el frau provoca un dany econòmic en les quotes degudes a la Seguretat Social, resultant de plena aplicació la Llei 2/2023 per l’àmbit material de l’article 2.

9.  S’han de tramitar de conformitat amb la Llei 2/2023 les denúncies d’infraccions lleus que es rebin als canals de denúncia en matèria de dret del treball?

En la major part de les ocasions el responsable del sistema s’enfrontarà a casos de comunicacions d’infraccions en matèries contemplades en la Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS). A la vista de les denúncies rebudes s’haurà d’ analitzar indiciàriament el contingut de les mateixes, i això perquè la LISOS inclou un elenc d’infraccions catalogades com a lleus. I cal recordar que les infraccions lleus no es troben incloses en l’àmbit material de la Llei 2/2023, que només contempla en la seua aplicació les infraccions molt greus o greus.

Un supòsit senzill d’infracció lleu que no permetria l’aplicació de la Llei 2/2023 seria l’acte de l’empresari de no exposar en lloc visible del centre de treball el calendari laboral vigent (infracció lleu LISOS 6.1)

Tanmateix, en molts supòsits qualificar la infracció bé com a greu o lleu resultarà complex, d’això la importància que el responsable del sistema siga una persona no solament íntegra sinó també degudament qualificada. Per exemple, delimitar la tipificació entre infracció lleu i greu en la infracció de l’ article 11.4 de la LISOS, sobre

incompliments de la normativa de prevenció de riscos laborals, exigeix l’aplicació d’un judici rigorós tant des d’un punt de vista jurídic com tècnic.

10.  Totes les denúncies que són formulades en matèria de dret del treball donen lloc a la protecció de la persona denunciant?

Hi ha un tercer grup de denúncies en matèria de dret del treball en les quals, tractant-se d’una denúncia sobre infraccions greus o molt greus, que s’haurà de tramitar, però, no donarà lloc a la protecció de la persona denunciant.

És el cas de la persona que denuncia un incompliment laboral greu o molt greu però aquest incompliment només afecta la persona denunciant. En aquests supòsits la Llei 2/2023 exclou expressament de la protecció (article 35.2.B) les persones que denuncien fets en relació amb conflictes interpersonals o que afecten únicament l’informant i les persones a les quals es referisca la comunicació o revelació.

El supòsit que ens permet exemplificar aquesta situació sorgeix en aquelles denúncies que es puguen rebre en matèria d’assetjament laboral o assetjament sexual. Aquestes denúncies s’hauran de tramitar, ja que es tracta d’una infracció molt greu, però en tractar-se d’una denúncia per un conflicte interpersonal no procediria concedir la protecció a la persona denunciant.

Coordinat per JUAN VEGA FELGUEROSO.
Lletrat de l’Agència Valenciana Antifrau.

Subscriu-te al nostre blog i Newsletter

* camps obligatoris

L’Agència Valenciana Antifrau aporta la seua experiència en la protecció de persones denunciants a la Universitat de València

#JurídicAVAF

València. – 22 d’abril de 2024

L’Agència Valenciana Antifrau va exposar la seua labor en les III Jornades “Els canals de denúncies en el sector públic i privat: whistleblowing i protecció de l’informant. Aspectes penals i processals” organitzada per l’Institut Universitari d’Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València.

Teresa Clemente García, directora adjunta i d’Assumptes Jurídics de l’AVAF va representar a la institució amb la conferència: “L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Prevenció del frau en el sector públic, canal extern de denúncies i protecció de persones denunciants.”

Les jornades van tenir lloc a la sala Tomás S. Vives Antón de la Facultat de Dret de la Universitat de València, sent el director de les mateixes José León Alapont, professor titular de Dret Penal Universitat de València.

La comunitat universitària va ser l’assistent a unes jornades que van congregar entorn de les qüestions relatives als sistemes interns d’informació i la protecció dels informants a unes 80 persones.

33 autoritats de lluita contra la corrupció de 24 països europeus acorden la Declaració de València

València, 19 d’abril de 2024.– Els treballs desenvolupats per NEIWA durant els dos dies que ha durat la trobada van concloure amb l’aprovació de la Declaració de València en la qual s’ha posat de manifest la importància de defensar la denúncia d’irregularitats ja que és un dels millors mecanismes de lluita contra la corrupció.

La Declaració també recull la condemna de qualsevol forma de supressió o limitació de la independència i eficiència de les autoritats d’integritat i denúncia d’irregularitats, o entitats similars dedicades a la lluita contra la corrupció.

Els membres de NEIWA van posar de manifest la importància de fomentar el treball i la coordinació de tots els actors implicats en l’àmbit de la denúncia d’irregularitats i la lluita contra la corrupció com a policia, fiscalia, poder judicial, etc , inclosa la societat civil, ja que la seua contribució és essencial per a l’establiment d’una cultura d’integritat.

A més de la Declaració de València en aquesta 9a Assemblea s’han presentat els resultats de diversos grups de treball constituïts dins de la Xarxa, com el del grup dedicat a analitzar les denúncies rebudes, o la del grup encarregat d’estudiar, analitzar i proposar les mesures de suport a les persones denunciants de corrupció.

El Director General de Justícia de la Comissió Europea, Paul Hafellner, va ser convidat a aquesta trobada i va realitzar una exposició sobre la situació de la transposició de la Directiva Europea de protecció a les persones denunciants de corrupció.

Els membres de la Xarxa van aprovar una modificació dels estatuts i de les regles de procediment i organització de la Xarxa per al seu millor funcionament i operativitat així com la integració de nous membres com l’Institut Federal per als Drets Humans (Bèlgica); l’Oficina Anticorrupció de Geòrgia; l’Oficina per a la protecció dels Denunciants (Luxemburg ) i el Defensor del Poble de Walloni (Bèlgica).

Declaració de València

La xarxa NEIWA es va constituir arran de l’aprovació per part de la Unió Europea de la Directiva 2019/1937 de protecció de les persones denunciants de corrupció i és una plataforma de cooperació i intercanvi de coneixement i experiències en l’àrea de la integritat i la protecció de les persones alertadores de corrupció.

En aquests moment formen part de la xarxa 33 autoritats anticorrupció de 24 països europeus i són les següents:

BÈLGICA

Defensor del Poble Federal

Oficina del Defensor del Poble de la Regió de Brussel·les-Capital

Servici del Defensor del Poble de la Comunitat germanófona de Bèlgica

Defensor del Poble de la Comunitat flamenca

BULGÀRIA

Comissió de Lluita contra la Corrupció

CROÀCIA

Oficina del Defensor del Poble de la República de Croàcia

REPÚBLICA TXECA

Ministeri de Justícia

DINAMARCA

El Pla Nacional de Denúncia d’Irregularitats dins de l’Agència Danesa de Protecció de Dades

ESTÒNIA

Ministeri de Justícia, Departament de Política Penal

FINLÀNDIA

Ombudsman

FRANÇA

Défenseur dones droits

ALEMANYA

Oficina Federal de Justícia

GRÈCIA

Autoritat Nacional de Transparència

HONGRIA

Oficina del Comissionat de Drets Fonamentals d’Hongria

ISLÀNDIA

Oficina del Primer Ministre

IRLANDA

Comissió del Defensor del Poble de la Garda Síochána

Oficina del Comissionat de Divulgacions Protegides

ITÀLIA

Autoritat Italiana Anticorrupció (ANAC)

LETÒNIA

La Cancelleria de l’Estat (Punt de Contacte dels Denunciants)

LITUÀNIA

Fiscalia General de la República de Lituània

MONTENEGRO

Agència de Prevenció de la Corrupció

PORTUGAL

Mecanisme Nacional Anticorrupció (MENAC)

ROMANIA

Ministeri de Justícia

Agència Nacional d’Integritat (ANI)

ESLOVÀQUIA

Oficina de Protecció al Denunciant

ESLOVÈNIA

Comissió per a la Prevenció de la Corrupció

ESPANYA

Ministeri de Justícia

Agència Valenciana Antifrau (AVAF)

Oficina Catalana Antifrau (OAC)

Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció (OAAF)

SUÈCIA

L’Autoritat Sueca de l’Entorn de Treball

PAÏSOS BAIXOS

Autoritat Holandesa de Denúncia d’Irregularitats