L’Agència Valenciana Antifrau presenta la seua Memòria d’activitat de 2019

L’Agència Valenciana Antifrau va presentar en el dia d’ahir, 30 de març de 2020, en el registre de les Corts Valencianes, dins del termini legalment establit, la Memòria anual de la seua activitat corresponent a l’exercici 2019.

En un moment especialment difícil per al conjunt de la societat, en el qual tota l’atenció està centrada en el manteniment de la salut de la població en el seu conjunt, cobra encara més importància no baixar la guàrdia en la vigilància d’aquelles actituds, fets i conductes que transgredeixen la frontera de la llei i de l’ètica pública i originen frau i corrupció. Amb aqueix esperit, es presenta aquesta Memòria sense cap minvament en l’energia i l’esforç que posa l’Agència en el seu treball diari. En aquestes últimes setmanes, gràcies a la implementació de procediments telemàtics, l’Agència continua desenvolupant les seues funcions i finalitats, i en compliment d’aquestes, ha elaborat i presentat davant el parlament valencià la Memòria de l’any 2019.

En aquest document, el director de l’Agència, Joan Antoni Llinares, dona compte de les actuacions desenvolupades durant l’any passat en l’àmbit de les seues funcions. La presentació de la Memòria és prèvia a la compareixença del director davant la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts, que es podrà realitzar una vegada es reprenga el període ordinari de sessions.

La Memòria recull, entre altres assumptes, un important treball de classificació de les denúncies presentades davant l’Agència, segons el seu àmbit subjectiu, canal de comunicació, territori d’afectació, àmbit material, tipologia i gènere. Pot apreciar-se una estabilització del nombre de denúncies presentades (168 en 2019, enfront de 181 en 2018 i 35 en 2017), i la constatació de l’ús massiu de la Bústia de denúncies (un 76% del total de les efectuades), com a eina anònima i segura que l’Agència posa a la disposició de tot el funcionariat i de la ciutadania. Quant a l’àmbit material, aquest es concentra en la gestió de recursos humans i la contractació pública, amb un 40% i un 25% de les denúncies totals, respectivament, el que representa dos terços de totes les denúncies efectuades.

Durant 2019 s’han tramitat deu sol·licituds d’atorgament de l’estatut de persona denunciant, havent-se concedit aquest estatut en cinc ocasions. Les sol·licituds provenen sobretot de personal funcionari de l’Administració Local, però també de l’Administració de la Generalitat, sector públic vinculat i corporacions de dret públic. Fins al moment l’Agència ha atorgat l’estatut de protecció a vint persones, respecte de les quals ha efectuat el seu seguiment vetlant perquè no patisquen represàlies com a conseqüència de les denúncies presentades, ja que durant 2019 han sigut habituals els actes de fustigació i d’assetjament laboral, les compareixences en jutjats i tribunals en defensa de l’interés general, les repercussions econòmiques negatives que porten causa de la necessària defensa dels seus drets o els canvis forçosos de llocs de treball.

L’Agència també ha realitzat durant 2019 un important esforç en matèria de prevenció i formació, tant interna com externa, elaborant materials formatius que s’han emportat fins a l’alumnat de les universitats valencianes amb dues de les quals, la Universitat de València i la Universitat Cardenal Herrera CEU, ja s’han signat convenis. Ha continuat la col·laboració amb l’IVAP per a la formació del personal funcionari. Així mateix s’han realitzat circulars amb recomanacions dirigides a càrrecs electes, en matèria d’ètica pública, compliment de la legalitat i prevenció de la corrupció.

Tres fites importants marquen 2019, les quals són l’aprovació del Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència, la constitució del Consell de Participació, òrgan assessor i de consulta de l’Agència Valenciana Antifrau i l’aprovació de la Directiva (EU) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió (whistleblowers).

De la Memòria destaquen especialment les conclusions i reflexions finals. En elles, es parla sobre la fallida de l’objectivitat i la imparcialitat en l’exercici de funcions públiques, la necessitat de realitzar una adequada planificació institucional, el manteniment de la integritat en tot el cicle de contractació pública i de diverses estratègies dirigides a les empreses públiques, l’adequada gestió dels recursos humans en les administracions i sector públic, mesures per al rescabalament de danys i perjudicis causats al bé comú, la transparència en les despeses i subvencions als partits polítics, i finalment la necessitat imperiosa de transposició a Espanya de la citada Directiva (UE) 2019/1937 de protecció als denunciants.

La Memòria completa està disponible ací

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2020/03/MEMORIA_2019_VAL.pdf

Accés a la Nota de Premsa ací

Per a més informació podeu dirigir-vos a gabinete@antifraucv.es o al telèfon 962 787 450

València, 31 de març de 2020

Fecha de publicación: 31/03/2020

Reflexions de l’Agència Valenciana Antifrau en l’estat de l’alarma declarat davant la pandèmia del COVID-19

En exercici de les funcions atribuïdes legalment, d’assessorar i formular propostes i recomanacions en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció de la corrupció, el Director de l’Agència Valenciana Antifrau ha dictat una resolució, de data 27 de març, que incorpora un conjunt de reflexions entorn les mesures d’emergència adoptades fins aquesta data, en l’estat d’alarma declarat davant la pandèmia del COVID-19 i la seua gestió.

Tota crisi, per devastadora que siga (com la que, per desgràcia, estem vivint amb l’expansió de la pandèmia internacional coneguda com “coronavirus” COVID-19) suposa oportunitats per a actuar i aprenentatges que contribueixen a previndre la seua repetició o a minimitzar les seues conseqüències. Ara bé, també és molt probable que els comportaments corruptes per a obtindre rèdits d’aquesta situació s’incrementen. Per això, resulta imprescindible mantenir els procediments i els mètodes adequats que permeten la seua detecció i control.

Els diners públics han d’arribar prompte a les persones i entitats que realment ho necessiten i això requereix una gestió ràpida i transparent dels tràmits que no ha de ser obstacle perquè, també, es prenguen totes les mesures al nostre abast per a minimitzar incidències que puguen ocasionar riscos de corrupció.

En aquest sentit, es recorda que el Consell d’Europa ha declarat que les proteccions essencials a l’Estat de Dret, la supervisió parlamentària, el control judicial independent i els recursos interns efectius, han de mantindre’s fins i tot durant un estat d’emergència.

Davant mesures excepcionals que posen en joc elevades quantitats de fons públics, a la necessària gestió amb la màxima celeritat i transparència, ha d’unir-se un eficient control (sobretot, intern, dins de cada Administració). En conseqüència, s’aprecia que s’haurien d’haver mantingut els controls previs i no es comprén la motivació de decisions ja adoptades sobre la substitució de la funció interventora pel control financer permanent.

A la recomanació es manifesta que en la situació d’estat d’alarma, les mesures a adoptar han de ser les indispensables i s’han d’aplicar de forma proporcionada. És prioritari que els poders d’emergència s’exercisquen només per a les finalitats per als quals van ser atorgats. Així mateix, les decisions polítiques i les formes de dur-les han de ser transparents i visibles a tota la ciutadania, per rendir comptes d’aquesta gestió.

En concret, les reflexions d’aquesta recomanació es centren en les mesures excepcionals de caràcter econòmic dictades fins el 27 de març i, molt especialment, a aquelles de les quals la gestió principal correspon a les entitats locals. Amb elles, es cerca aportar suggeriments als servidors públics de la Comunitat que permeten la seua gestió amb la màxima eficàcia i, al seu torn, seguretat jurídica. Així, d’acord amb el marc normatiu i les instruccions interpretatives emeses, la recomanació incorpora un seguit de propostes sobre la tramitació de les subvencions, qüestions vinculades a la contractació pública i sobre la importància en el context actual de definir els serveis essencials, amb un recordatori final d’adoptar també cauteles davant el risc de ciberatacs.

La recomanació destaca que la professionalitat i bon fer dels servidors públics del conjunt del sector públic de la Comunitat Valenciana, és ara d’importància i de responsabilitat vital. És imprescindible que es participe activament, de manera creativa i innovadora, en els difícils processos de presa de decisions i en la posterior gestió d’aquestes mesures, per a la consecució real i efectiva dels objectius pretesos amb la normativa aprovada, ajudant activament a gestionar les polítiques públiques i les mesures necessàries per a mitigar la crisi sanitària, social i econòmica, per a afrontar aquesta dura crisi amb la màxima celeritat i agilitat, però, s’insisteix, sense renunciar als deguts controls, dissuasius d’irregularitats constitutives de frau i/o corrupció.

En darrer terme es considera que, ara més que mai, totes les Administracions Públiques hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies, comunicant-nos, coordinant-nos entre nosaltres per a ser capaces de donar respostes àgils a les necessitats de la nostra Comunitat, ajudant-nos amb generositat, compartint els nostres coneixements i experiències recíproques sobre la manera en què apliquem i controlem les mesures de contenció i mitigació dels efectes perversos del COVID-19.

En aquest sentit, s’indica que es poden formular consultes, suggeriments o compartir experiències que es duguen a terme en les entitats públiques i es recorda que Agència té plenament operativa la bústia de denúncies per a aquells que observen irregularitats contràries a l’interès general.

València, 30 de març de 2020

Documents:

Adopció de mesures per l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció amb motiu del Covid-19

L’Agència de Prevenció i lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, en el context excepcional d’emergència i d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel *Covid-19 i d’acord amb el compromís assumit de servei públic a la ciutadania, ha adoptat una sèrie de mesures extraordinàries.

Aquestes mesures s’emmarquen en la prevenció i protecció de les persones treballadores de l’Agència alhora que es garanteix la continuïtat i el funcionament ordinari de l’activitat.

Després d’un intens treball dels Serveis Informàtics i Administratius durant el passat cap de setmana, s’han disposat les condicions necessàries perquè tot el personal continue exercint les seues obligacions des de la seua casa, a través de teletreball.

El funcionament de l’Agència Valenciana Antifrau durant la situació actual d’emergència serà la següent:

  1. L’Agència romandrà tancada al públic en general fins a nova disposició .
  2. El Registre d’Entrada presencial queda suspés.
  3. El Registre d’Entrada Electrònic (accessible des de la Seu Electrònica de l’Agència en Internet) està disponible en l’adreça https://sede.antifraucv.es.
  4. Addicionalment és possible comunicar-se amb l’Agència mitjançant el següent correu electrònic: secretaria@antifraucv.es.
  5. En la web corporativa de l’Agència, es podrà obtindre tota la informació necessària i actualitzada sobre el funcionament de l’Agència durant la vigència de les mesures excepcionals adoptades, https://www.antifraucv.es


BÚSTIA DE DENÚNCIES SEGURA I CONFIDENCIAL

Per a la presentació de denúncies, continua en funcionament el canal segur habilitat a aquest efecte en la web corporativa, disponible en l’adreça: https://bustiadenuncies.antifraucv.es/

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS

D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, se suspenen terminis i s’interrompen aquells pertanyents a procediments actualment en curs en l’Agència. El còmput dels terminis es reprendrà en la data en la qual perda la seua vigència el citat Reial decret, o en el seu cas, les pròrrogues del mateix que es decreten.

SUSPENSIÓ DE LES FASES PERTANYENTS ALS PROCESSOS DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AGÈNCIA

Conformement a l’anteriorment esmentat, se suspén el termini de realització de qualsevol fase dels processos de provisió de llocs de treball en curs.

Enllaç:

Nota informativa sobre les mesures adoptades per l’Agència Valenciana Antifrau amb motiu del Covid-19

Fecha de publicación: 16/03/2020