El TSJ-CV qüestiona al Síndic de Greuges que haja examinat una queixa contra l’Agència Valenciana Antifrau quan està pendent de resolució judicial

València, 16 de juny de 2021.- La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha dictat una provisió en la qual no dóna per aportat l’informe emés pel Síndic de Greuges respecte a la queixa presentada pel grup parlamentari popular sobre l’actuació de l’Agència Valenciana Antifrau respecte al lliurament d’expedients que estan incursos en un procediment d’investigació obert i en tramitació.
El TSJ-CV qüestiona que el Síndic de Greuges haja admés i resolt aquesta queixa ja que resulta contrari a l’article 17.2 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, en el qual s’impedeix a aquesta institució entrar a examinar una queixa que està pendent de resolució judicial, perquè no es pot a través d’això condicionar de cap manera el treball i la decisió del Tribunal, que ha de garantir la seua independència.
L’advertiment relatiu al fet que el Síndic de Greuges havia d’observar el que es disposa en la seua llei reguladora i abstindre’s d’entrar en el coneixement de la queixa, pendent de resolució judicial ferma, va ser efectuada per l’Agència Valenciana Antifrau per tres vegades, en escrits dirigits al Síndic de Greuges de 2 de març, de 30 d’abril i d’1 de juny.

Més informació:
Els escrits de contestació i informes en el procediment de la queixa tramitada pel Síndic de Greuges es troben en el Portal de Transparència de l’Agència Valenciana Antifrau en “informació de rellevància jurídica, informes jurídics i altres documents d’interés”. Enllaç:

https://www.antifraucv.es/es/portal-transparencia/informacio-de-rellevancia-juridica/

Fecha de publicación: 

L’AVAF participa en dos grups de treball de la Xarxa Neiwa

El passat 10 de juny, l’Agència Valenciana Antifrau va participar en l’exposició de conclusions dels dos grups de treball que la Xarxa Europea d’Autoritats d’Integritat i Alertadores (NEIWA) ha constituït per a abordar tant els canals externs de denúncia com els canals interns.

Des de l’AVAF s’ha posat l’accent en tots dos grups de treball en la importància de la denúncia anònima i establir mesures per a assegurar la confidencialitat de la denúncia, del desenvolupament de la investigació i de la identitat del denunciant enfront de qualsevol “tercer”. La figura del denunciant anònim i la confidencialitat de la investigació són plenament aplicables, en els mateixos termes, tant en canals externs com en canals interns de denúncia.

Aquestes conclusions i les aportacions dels participants en la Xarxa Neiwa formaran part de la pròxima declaració d’aquesta plataforma de cooperació i intercanvi de coneixements i experiències en el camp de la integritat i la denúncia d’irregularitats, que pròximament veurà la llum.

Finalment recordar que la Xarxa NEIWA representa en l’actualitat a 21 Estats membres i es va crear al maig de 2019. Per part d’Espanya, són presents en les seues reunions com a membres de ple dret, l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Agència Valenciana Antifrau.

Fecha de publicación: 

El TSJ-CV acorda la inadmissió del recurs de l’Ajuntament d’Orihuela contra la resolució de l’AVAF

València, 14 de junio de 2021.- La Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha acordat la inadmissió del recurs interposat per l’alcalde d’Orihuela, Emilio Bascuñana, contra la resolució de data de 2 de març de 2021 de l’Agència Valenciana Antifrau en la qual assumeix la realització d’un informe pericial que havia sol·licitat el Jutjat d’Instrucció núm. 1 d’Orihuela en les Diligències Prèvies que està instruint.
El TSJ-CV argumenta en el seu acord d’inadmissió que la resolució de l’Agència València Antifrau forma part d’un procediment penal i que es realitza a instàncies d’un jutjat d’instrucció pel que aquesta actuació no té naturalesa administrativa.
Així mateix reitera el Tribunal que, fins i tot en el cas que aquest acte tinguera naturalesa administrativa, tampoc seria impugnable ja que no es pot considerar en si mateix un acte definitiu o de tràmit essencial.
L’Agència València Antifrau ha elaborat l’informe pericial sol·licitat pel Jutjat d’Instrucció núm. 1 d’Orihuela en l’actuacions que està duent a terme, d’acord amb el que es preveu en la seua normativa reguladora.
En el context de la realització de diligències d’investigació penal, instrucció de causes i celebració de judicis, relacionats amb les funcions de l’Agència i el seu àmbit d’actuació, aquesta pot col·laborar amb el Ministeri Fiscal, els Jutjats i els Tribunals, quan així es requerisca, mitjançant l’assistència tècnica i emissió d’informes pericials pel personal funcionari al seu servei, especialitzat en matèria jurídic-administrativa, econòmica, comptable i de control administratiu, i amb coneixement profund de les administracions i el seu sector públic i els procediments administratius.