126 persones participen en la jornada sobre enriquiment injust organitzada per Cosital València i l’Agència Valenciana Antifrau

València. 25 de març de 2021. Amb la finalitat de posar en comú reflexions i propostes de mesures necessàries per a reconduir la via de l’enriquiment injust a la seua excepcionalitat, l’Agència Valenciana Antifrau en col·laboració amb COSITAL València han organitzat una jornada-debat.

Sota el format de webinar la sessió va comptar amb ponents pertanyents punt a òrgans de control extern: Antonio Mira-Perceval Pastor, Síndic de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana i Carlos Cubillo Rodríguez, Director Tècnic del Departament primer de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes; com a intern: Teresa Moreo Marroig, Interventora Delegada de la Comunitat Autònoma de Balears i Jorge García Hernández, Interventor general de l’Ajuntament de Gandia i des de l’àmbit consultiu: Patricia Boix Mañó, Lletrada major del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

La jornada es va iniciar amb la presentació per part de Vanesa Felip, presidenta de Cosital València i vocal del consell de participació de l’Agència Valenciana Antifrau, que va agrair als participants la seua implicació en una sessió que va reunir 126 assistents tant des de la plataforma en línia com des del canal de YouTube de l’AVAF.

Les intervencions i el posterior debat, moderat per Irene Bravo Rey, cap del Servei de prevenció de l’AVAF, van permetre exposar diferents punts de vista tendents a l’objectiu comú de minimitzar les irregularitats derivades de les pràctiques abusives i recurrents a l’enriquiment injust i el seu tractament econòmic a través de l’excepcional figura del reconeixement extrajudicial de crèdits (REC, en el cas d’entitats locals), podent extraure’s com a principals conclusions conjuntes les següents:

1a) El sector de l’activitat del sector públic on s’acudeix amb major freqüència a aquesta figura és el de contractació.

2a) Les principals causes del seu abús són la falta de disciplina pressupostària, de procediments administratius normalitzats i de planificació.

3a) Amb caràcter general, l’abús de la via de l’enriquiment injust es frenaria aplicant els principis de bona administració i, especialment, el de legalitat. Així, han d’aplicar-se els procediments previstos en les respectives normes sectorials tant per a realitzar l’encàrrec de la prestació com per a compensar a qui l’ha executat (en el cas de contractació, el que es preveu en l’article 42 de la Llei de Contractes del Sector Públic).

4a) Altres mecanismes de prevenció adequats per a frenar les pràctiques irregulars passen per l’adequada planificació de la contractació, alineada amb els pressupostos, així com la suficiència, adequació i formació dels recursos humans dels serveis d’intervenció, jurídics i gestors de contractació, sense perjudici de conscienciar de la situació a tota l’organització, i implementar bústies de denúncies.

5a) Per a aquells supòsits excepcionals en els quals haja d’acudir-se al REC per enriquiment injust hauria d’articular-se una regulació legal clara del seu procediment, en línia amb les recomanacions dels Informes de fiscalització dels REC d’Entitats Locals, exercici 2018, realitzats pel Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, així com en la recomanació general de l’AVAF. En aqueix sentit, Balears compta amb regulació específica.

6a) Seria convenient reflexionar sobre l’abast de l’article 28. 2e) del RD 424/2017 de Control intern, per seguretat jurídica i acomodament a les funcions de la intervenció.

7a) Haurien d’articular-se mecanismes que permeten dirimir possibles responsabilitats de les autoritats, personal al servei de les Administracions Públiques i empreses públiques i privades que accepten i realitzen els encàrrecs al marge de la legalitat. Quant a les primeres, destaca la responsabilitat comptable, compatible amb les de tipus disciplinari, administratiu de la legislació de transparència i penal. Sempre tenint present les dificultats de gestió, especialment en ajuntaments amb pocs mitjans.

El director de l’AVAF, Joan Llinares, ha clausurat la jornada agraint als intervinents les seues aportacions i incidint en la importància d’acatar el principi de legalitat i els principis generals de la contractació per a tancar la porta a l’arbitrarietat i, amb això, l’afectació de drets fonamentals com el d’Igualtat. “Aquest tipus de jornades han de servir per a evitar la normalització d’aquesta pràctica en les nostres administracions. Parlar públicament d’aquestes anomalies en la contractació és el primer pas per a solucionar aquesta problemàtica”, ha destacat Llinares en la seua conclusió.

Finalment, cal assenyalar que una de les funcions de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) és la de prevenció del frau i la corrupció i, per aquest motiu, per Resolució del Director núm. 122/2020, d’11 de maig, va aprovar la seua recomanació general: “La via de l’enriquiment injust en el sector públic: ús o abús?”, constatant com el recurs a l’enriquiment injust, figura per naturalesa excepcional, s’ha convertit en una pràctica habitual en les nostres administracions públiques, sent un focus important de risc de frau i corrupció.

Pots accedir a la sessió completa al següent enllaç

Conveni amb l’Oficina Antifrau de les Illes Balears

El passat 29 de juny, amb motiu de la 1a reunió constitutiva de la xarxa d’Agències Antifrau, els directors de l’Agència de Prevenció i lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de les Illes Balears van signar un Conveni Marc per a establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l’eficàcia en el compliment d’objectius d’interés comú.

Aquest conveni es desenvoluparà a través de protocols i convenis específics que tindran per objecte la col·laboració, l’avaluació conjunta de les seues respectives experiències i, entre altres qüestions, la col·laboració en la realització d’estudis i activitats formatives, així com portar a terme activitats de difusió dirigides a la ciutadania en matèria de prevenció de la corrupció, al foment de la integritat institucional i la transparència.

L’Ajuntament de Castelló es reuneix amb l’Agència per a posar en marxa l’oficina municipal contra el frau

Castellón Diario | Redacción | 03.06.2018

El equipo de gobierno de la ciudad de Castellón se ha reunido esta mañana con el director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), Joan Llinares, y la directora de Prevención, Formación y Documentación de esta, Silvia Vernia, para conocer su actividad y desarrollar la propuesta aprobada en el plenario extraordinario de febrero de crear una oficina municipal contra el fraude y la corrupción. Por parte del gobierno han estado presentes el concejal de Transparencia, Ignasi García, la vicealcaldessa y delegada del área de Gobierno Abierto y Participación, Ali Brancal, y la concejala Anna Peñalver.

El edil García ha explicado que «lo que hemos hecho es conocer diferentes modelos de diferentes municipios que ya están funcionando como Madrid, Zaragoza, Barcelona o el que está sacando adelante el gobierno del Botánico para saber cuáles son los pasos que tenemos que seguir como gobierno para desarrollarla». El concejal de Transparencia ha manifestado que esta agencia de buenas prácticas se tiene que dedicar principalmente «a prevenir determinados comportamientos que se arrastran y que no benefician al conjunto de la ciudadanía».

Continuar llegint el text de la notícia