El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya i el director de l’Agència Valenciana Antifrau han signat un acord de pròrroga del conveni marc de col·laboració

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un acord de pròrroga del conveni marc de col·laboració que mantenen totes dues institucions des de l’any 2018.

Aquest conveni té com a objectiu mantindre un canal permanent de col·laboració i comunicació per a millorar l’eficàcia en el compliment d’objectius d’interés comú. Entre altres actuacions emmarcades en aquest conveni de col·laboració estan la posada en comú d’informació i experiències pràctiques en matèria de prevenció i detecció de la corrupció, el foment de la integritat i la transparència tant de manera bilateral com en el marc dels diferents fòrums en els quals participen totes dues institucions.

El director de l’Agència Valenciana Antifrau debat amb els alumnes de la Facultat de Dret de la Universitat de València

#FormacióAVAF

El 21 de març s’ha celebrat un nou docufòrum universitari de l’AVAF. En aquesta ocasió l’activitat ha tingut lloc al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de València, amb alumnat de segon curs del doble grau de Dret i Criminologia, amb assistència de 72 alumnes de l’assignatura de Dret Constitucional II, dels quals són professors Vicenta Tasa Fuster i Diego González Cadenas.

Una vegada vist el documental “Corrupció: Organisme nociu”, l’alumnat protagonitza l’experiència formativa, mitjançant la realització de reflexions i preguntes que es refereixen a l’origen i les causes de la corrupció, l’efecte i costos col·lectius que genera en termes econòmics, de qualitat institucional i en moral pública.

En aquesta ocasió, el director de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF), Joan Llinares, va protagonitzar el debat amb els alumnes, va respondre els seus dubtes i va insistir en la necessitat d’avançar en ètica pública i integritat, tot reivindicant el valor i la importància de la societat civil i de la ciutadania en la lluita contra la corrupció.

Així mateix, en el debat, s’ha destacat que per a lluitar contra la corrupció cal trencar amb una llei del silenci i la complacència que està socialment molt arrelada i cal ser molt conscients que la corrupció elimina els drets i les oportunitats d’una vida digna de la ciutadania. I, d’igual manera, es va subratllar la importància de la prevenció i d’un marc d’integritat perquè la corrupció trobe majors dificultats, i perquè puga emergir una nova cultura ètica en termes socials.

L’alumnat ha mostrat interés per les mesures anticorrupció a diferents nivells: autonòmic, estatal i europeu, així com per les causes i conseqüències. Moltes de les qüestions s’han centrat, igualment, en les funcions de l’AVAF i mostraven preocupació pels sistemes normatius actuals per a lluitar contra la corrupció. Qüestions que han servir per a explicar les polítiques i mesures per a combatre-la corrupció i els avanços produïts en la Comunitat Valenciana els darrers anys, així com tot el treball que queda per fer en l’àmbit social i institucional.

L’Agència Valenciana Antifrau desenvolupa accions formatives per a oferir coneixements i sensibilització cívica, especialment als futurs professionals, i fomentar una cultura de prevenció i lluita contra tota conducta que propicie la corrupció.

Aquesta activitat s’ha organitzat en col·laboració amb la Universitat de València, a la qual agraïm el seu interés i la voluntat d’ajudar a crear una cultura d’integritat pública i de rebuig al frau i la corrupció.

Si eres docent universitari, de Secundària o de Batxillerat i estàs interessat en què l’activitat formativa “Docufòrum”, sobre la base dels audiovisuals de l’Agència Corrupció: organisme nociu, Conflicte d’interés o Planificació, es realitze en la teua assignatura, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de

formacio@antifraucv.es.

El Comité d’ètica de l’Agència Valenciana Antifrau es constitueix després de la designació dels seus integrants

València, 22 de març de 2021.- El passat 10 de febrer de 2022 l’Agència Valenciana Antifrau va aprovar el Codi ètic i de conducta per al seu personal que recull els principis ètics i els valors de bon govern que han d’informar tota l’actuació de l’Agència i regularà la imparcialitat, la confidencialitat i la conducta que necessàriament ha d’observar el personal especialment pel que fa al conflicte d’interés.

En el capítol IV d’aquest Codi es preveu la creació d’un Comité d’ètica que vetlarà per l’adequada aplicació del codi i que ajude a solucionar totes les controvèrsies que puguen sorgir. Una vegada designades les persones que formaran part d’aquest Comité d’ètica es va procedir a la seua constitució la setmana passada.

El Comité està format per dues persones externes a l’AVAF les quals han sigut designades per un període de quatre anys a proposta del Consell de Direcció de l’AVAF. Es tracta d’Antonio Penadés Chust i de Mª Luisa Cuerda Arnau.

En el cas d’Antonio Penadés Chust és vocal del Consell de Participació de l’Agència donant d’aquesta manera compliment al recollit en l’article 35, apartats 1 i 2, en el qual s’assenyala que el Comité estarà format per persones externes a l’AVAF, sent una d’elles almenys membre del Consell de Participació.

Per part seua, Mª Luisa Cuerda Arnau és catedràtica de Dret penal especialista en drets fonamentals de la Universitat Jaume I de Castelló.

La tercera persona integrant del Comité d’ètica que ha sigut triada entre el propi personal de l’Agència mitjançant votació és Amparo Martí Puertes, cap d’Unitat de Suport i Perícia.

Amb les designacions d’aquestes persones es dona així mateix compliment a l’article 6.3 que assenyala que el Comité estarà integrat per un màxim de quatre persones, tres d’elles externes d’entre professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la defensa de l’ètica, la integritat i la transparència públiques, entre els quals, almenys un serà jurista i una altra triada entre el personal de l’Agència.

Entre les funcions del Comité d’ètica es troben vetlar pel compliment del Codi ètic i de conducta: promoure la seua difusió i interiorització per part de les persones destinatàries; informar sobre els dubtes o consultes que es puguen plantejar en els supòsits d’interpretació del Codi; atendre les denúncies internes a què es refereix el Codi; formular recomanacions sobre els incompliments del Codi o elaborar un informe anual en el qual s’explique el grau de compliment del Codi.

El Codi Ètic està disponible en la pàgina web de l’Agència i es pot accedir a través d’aquest enllaç:

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/18/pdf/2022_1132.pdf