Jornada “Estratègies per a la integritat en la funció pública”

El 4 d’octubre de 2018, l’Agència Valenciana Antifrau, en col·laboració amb l’IVAP, va realitzar la seua primera activitat oberta al conjunt dels empleats públics, a la qual va assistir immens públic de diferents administracions.

La Jornada es va dedicar a “Les estratègies per a la integritat en la gestió pública”. Després de la inauguració de la Jornada pel Director de l’Agència, el Sr. Joan Llinares, van tindre lloc unes conferències relatives a “L’Ètica i compliment: una infraestructura ètica per a les institucions”, a càrrec del catedràtic d’ètica empresarial de la Universitat Jaume I, Sr. Domingo Garcia-Marzá.

La segona part de la sessió va consistir en una taula redona que va tractar sobre “Les bones pràctiques per a la integritat pública”.

En ella van participar diversos experts en la matèria, i després d’ells, es va obrir un torn de paraules entre els assistents.

Aquesta Jornada ha sigut organitzada per la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació d’aquesta Agència.

L’Agència Valenciana Antifrau proposa atorgar la condició de testimoni protegit a les persones denunciants de corrupció en l’Avantprojecte de Llei de Enjudiciamient Criminal

València, 11 de març de 2021.- L’Agència Valenciana Antifrau ha presentat un conjunt d’al·legacions en el tràmit d’audiència i informació pública obert pel Ministeri de Justícia en el procés d’elaboració de l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal.
Les esmenes presentades per l’AVAF van dirigides al fet que la nova Llei d’Enjudiciament Criminal tinga en compte l’abast dels treballs que s’estan duent a terme amb la necessària transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen d’infraccions del dret de la Unió més coneguda com a directiva whistleblowers.
En concret, es proposa que es reculla dins del procediment penal la validesa de la denúncia anònima com a instrument per a facilitar el coneixement d’actes constitutius de frau i corrupció que es puguen produir en el sector públic, tal com es desprén de la pròpia experiència de l’Agència a través de la seua Bústia de Denúncies.
Una altra de les esmenes fa referència a l’ampliació dels canals de denúncia des dels canals interns que es proposen en l’Avantprojecte del Llei, a la inclusió dels canals externs de denúncia tal com s’estableix en la Directiva Europea amb l’objectiu d’adequar-la a aquesta.
Respecte a la protecció de les persones denunciants i alertadores de fets constitutius de delictes de frau i corrupció, des de l’Agència Valenciana Antifrau es proposa una ampliació dels supòsits recollits en l’Avantprojecte de Llei perquè es tinguen en compte no sols aquells casos que suposen un risc per a “la vida, integritat o llibertat” de les persones denunciants i alertadores, sinó també els supòsits en els quals la represàlia a conseqüència d’haver denunciat o atestat implique un atac als drets professionals o laborals, econòmics o de qualsevol altre tipus.
Vinculat amb l’anterior, es proposa així mateix que s’incloga la possibilitat d’atorgar la condició de testimoni protegit en aquells supòsits en els quals existisca dependència o vulnerabilitat dins del context laboral respecte de les persones investigades o el seu entorn, ja que és precisament en aqueix àmbit en el qual tenen lloc les represàlies a conseqüència de les denúncies interposades.
Una altra de les propostes que es fa és l’extensió de la figura del penedit en l’àmbit de l’organització criminal, tal com es recull en l’actual text de l’Avantprojecte, als casos de corrupció i frau, ja que en aquests és difícil a vegades que puga demostrar-se l’existència d’una organització criminal per a la comissió de delictes. La inclusió de la figura del penedit contribuiria a la persecució del frau i corrupció en el sector públic amb informació que és clau perquè els delictes es destapen i s’exigisquen responsabilitats.
Finalment, des de l’Agència Valenciana Antifrau es proposa la creació d’un estatut de protecció de la persona denunciant o alertadora de corrupció equiparable a l’estatut de víctima. En aquest estatut s’establirien mesures de protecció per a la persona denunciant i alertadora de corrupció com l’ocultació de les seues dades personals amb l’objectiu de garantir la confidencialitat i la protecció de la identitat d’aquestes persones especialment durant la fase d’instrucció penal.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Esmenes presentades en el procés d’elaboració de l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal