Reflexions de l’Agència Valenciana Antifrau en l’estat de l’alarma declarat davant la pandèmia del COVID-19

En exercici de les funcions atribuïdes legalment, d’assessorar i formular propostes i recomanacions en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció de la corrupció, el Director de l’Agència Valenciana Antifrau ha dictat una resolució, de data 27 de març, que incorpora un conjunt de reflexions entorn les mesures d’emergència adoptades fins aquesta data, en l’estat d’alarma declarat davant la pandèmia del COVID-19 i la seua gestió.

Tota crisi, per devastadora que siga (com la que, per desgràcia, estem vivint amb l’expansió de la pandèmia internacional coneguda com “coronavirus” COVID-19) suposa oportunitats per a actuar i aprenentatges que contribueixen a previndre la seua repetició o a minimitzar les seues conseqüències. Ara bé, també és molt probable que els comportaments corruptes per a obtindre rèdits d’aquesta situació s’incrementen. Per això, resulta imprescindible mantenir els procediments i els mètodes adequats que permeten la seua detecció i control.

Els diners públics han d’arribar prompte a les persones i entitats que realment ho necessiten i això requereix una gestió ràpida i transparent dels tràmits que no ha de ser obstacle perquè, també, es prenguen totes les mesures al nostre abast per a minimitzar incidències que puguen ocasionar riscos de corrupció.

En aquest sentit, es recorda que el Consell d’Europa ha declarat que les proteccions essencials a l’Estat de Dret, la supervisió parlamentària, el control judicial independent i els recursos interns efectius, han de mantindre’s fins i tot durant un estat d’emergència.

Davant mesures excepcionals que posen en joc elevades quantitats de fons públics, a la necessària gestió amb la màxima celeritat i transparència, ha d’unir-se un eficient control (sobretot, intern, dins de cada Administració). En conseqüència, s’aprecia que s’haurien d’haver mantingut els controls previs i no es comprén la motivació de decisions ja adoptades sobre la substitució de la funció interventora pel control financer permanent.

A la recomanació es manifesta que en la situació d’estat d’alarma, les mesures a adoptar han de ser les indispensables i s’han d’aplicar de forma proporcionada. És prioritari que els poders d’emergència s’exercisquen només per a les finalitats per als quals van ser atorgats. Així mateix, les decisions polítiques i les formes de dur-les han de ser transparents i visibles a tota la ciutadania, per rendir comptes d’aquesta gestió.

En concret, les reflexions d’aquesta recomanació es centren en les mesures excepcionals de caràcter econòmic dictades fins el 27 de març i, molt especialment, a aquelles de les quals la gestió principal correspon a les entitats locals. Amb elles, es cerca aportar suggeriments als servidors públics de la Comunitat que permeten la seua gestió amb la màxima eficàcia i, al seu torn, seguretat jurídica. Així, d’acord amb el marc normatiu i les instruccions interpretatives emeses, la recomanació incorpora un seguit de propostes sobre la tramitació de les subvencions, qüestions vinculades a la contractació pública i sobre la importància en el context actual de definir els serveis essencials, amb un recordatori final d’adoptar també cauteles davant el risc de ciberatacs.

La recomanació destaca que la professionalitat i bon fer dels servidors públics del conjunt del sector públic de la Comunitat Valenciana, és ara d’importància i de responsabilitat vital. És imprescindible que es participe activament, de manera creativa i innovadora, en els difícils processos de presa de decisions i en la posterior gestió d’aquestes mesures, per a la consecució real i efectiva dels objectius pretesos amb la normativa aprovada, ajudant activament a gestionar les polítiques públiques i les mesures necessàries per a mitigar la crisi sanitària, social i econòmica, per a afrontar aquesta dura crisi amb la màxima celeritat i agilitat, però, s’insisteix, sense renunciar als deguts controls, dissuasius d’irregularitats constitutives de frau i/o corrupció.

En darrer terme es considera que, ara més que mai, totes les Administracions Públiques hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies, comunicant-nos, coordinant-nos entre nosaltres per a ser capaces de donar respostes àgils a les necessitats de la nostra Comunitat, ajudant-nos amb generositat, compartint els nostres coneixements i experiències recíproques sobre la manera en què apliquem i controlem les mesures de contenció i mitigació dels efectes perversos del COVID-19.

En aquest sentit, s’indica que es poden formular consultes, suggeriments o compartir experiències que es duguen a terme en les entitats públiques i es recorda que Agència té plenament operativa la bústia de denúncies per a aquells que observen irregularitats contràries a l’interès general.

València, 30 de març de 2020

Documents:

Adopció de mesures per l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció amb motiu del Covid-19

L’Agència de Prevenció i lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, en el context excepcional d’emergència i d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel *Covid-19 i d’acord amb el compromís assumit de servei públic a la ciutadania, ha adoptat una sèrie de mesures extraordinàries.

Aquestes mesures s’emmarquen en la prevenció i protecció de les persones treballadores de l’Agència alhora que es garanteix la continuïtat i el funcionament ordinari de l’activitat.

Després d’un intens treball dels Serveis Informàtics i Administratius durant el passat cap de setmana, s’han disposat les condicions necessàries perquè tot el personal continue exercint les seues obligacions des de la seua casa, a través de teletreball.

El funcionament de l’Agència Valenciana Antifrau durant la situació actual d’emergència serà la següent:

  1. L’Agència romandrà tancada al públic en general fins a nova disposició .
  2. El Registre d’Entrada presencial queda suspés.
  3. El Registre d’Entrada Electrònic (accessible des de la Seu Electrònica de l’Agència en Internet) està disponible en l’adreça https://sede.antifraucv.es.
  4. Addicionalment és possible comunicar-se amb l’Agència mitjançant el següent correu electrònic: secretaria@antifraucv.es.
  5. En la web corporativa de l’Agència, es podrà obtindre tota la informació necessària i actualitzada sobre el funcionament de l’Agència durant la vigència de les mesures excepcionals adoptades, https://www.antifraucv.es


BÚSTIA DE DENÚNCIES SEGURA I CONFIDENCIAL

Per a la presentació de denúncies, continua en funcionament el canal segur habilitat a aquest efecte en la web corporativa, disponible en l’adreça: https://bustiadenuncies.antifraucv.es/

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS

D’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, se suspenen terminis i s’interrompen aquells pertanyents a procediments actualment en curs en l’Agència. El còmput dels terminis es reprendrà en la data en la qual perda la seua vigència el citat Reial decret, o en el seu cas, les pròrrogues del mateix que es decreten.

SUSPENSIÓ DE LES FASES PERTANYENTS ALS PROCESSOS DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AGÈNCIA

Conformement a l’anteriorment esmentat, se suspén el termini de realització de qualsevol fase dels processos de provisió de llocs de treball en curs.

Enllaç:

Nota informativa sobre les mesures adoptades per l’Agència Valenciana Antifrau amb motiu del Covid-19

Fecha de publicación: 16/03/2020

L’Agència Valenciana Antifrau i la Universitat CEU Cardenal Herrera signen un conveni de col·laboració en matèria de transparència

El director de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA), Joan Llinares, i el rector de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Vicente Navarro de Luján, signen un conveni per a la col·laboració en matèria formativa i investigadora

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) i la Universitat CEU Cardenal Herrera han formalitzat un acord conjunt de col·laboració institucional. A través de l’Observatori de Transparència, Governança i RSC de la CEU UCH i la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació de l’Agència, totes dues entitats fomentaran la investigació i la formació en matèria de transparència en l’administració pública. El director de l’AVA, Joan Llinares, i el rector de la CEU UCH, Vicente Navarro de Luján, han sigut els signants de l’acord.

Joan Llinares, director de la AVA, y Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, en la firma del convenio.

Totes dues entitats han realitzat ja diverses activitats conjuntes per al foment de la transparència institucional, com la trobada d’investigadors celebrada al desembre en el Palau de Colomina-CEU, per a analitzar els nous reptes en transparència, sis anys després de l’aprovació de la llei estatal en aquesta matèria. L’Observatori de Transparència, Governança i RSC de la CEU UCH i el Laboratori de Ciutadania Plural de la UAB van dirigir aquest focus group, en el qual van participar, amb la col·laboració de l’AVA, els principals agents públics en matèria de transparència a la Comunitat Valenciana, com la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, les Diputacions de València i Castelló i els ajuntaments de València, Alacant, Onda, Nules, Alzira i Cartagena.

En l’àmbit de la formació dels universitaris en aquesta matèria, l’AVA ha celebrat aquest mes de novembre en la CEU UCH el docufórum «Una mirada al futur. L’exemplaritat i la transparència: eines per a la prevenció de la corrupció», amb la projecció del documental “Corrupció: l’organisme nociu”, que planteja la necessitat de reconéixer la denúncia de la corrupció i protegir a les persones que l’evidencien, enfront de la passivitat dels Governs i la falta de visibilitat en els mitjans.

Enllaç a la notícia en la web de la Universitat Cardenal Herrera CEU