L’Agència Valenciana Antifrau i la Universitat CEU Cardenal Herrera signen un conveni de col·laboració en matèria de transparència

El director de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA), Joan Llinares, i el rector de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Vicente Navarro de Luján, signen un conveni per a la col·laboració en matèria formativa i investigadora

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) i la Universitat CEU Cardenal Herrera han formalitzat un acord conjunt de col·laboració institucional. A través de l’Observatori de Transparència, Governança i RSC de la CEU UCH i la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació de l’Agència, totes dues entitats fomentaran la investigació i la formació en matèria de transparència en l’administració pública. El director de l’AVA, Joan Llinares, i el rector de la CEU UCH, Vicente Navarro de Luján, han sigut els signants de l’acord.

Joan Llinares, director de la AVA, y Vicente Navarro de Luján, rector de la CEU UCH, en la firma del convenio.

Totes dues entitats han realitzat ja diverses activitats conjuntes per al foment de la transparència institucional, com la trobada d’investigadors celebrada al desembre en el Palau de Colomina-CEU, per a analitzar els nous reptes en transparència, sis anys després de l’aprovació de la llei estatal en aquesta matèria. L’Observatori de Transparència, Governança i RSC de la CEU UCH i el Laboratori de Ciutadania Plural de la UAB van dirigir aquest focus group, en el qual van participar, amb la col·laboració de l’AVA, els principals agents públics en matèria de transparència a la Comunitat Valenciana, com la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, les Diputacions de València i Castelló i els ajuntaments de València, Alacant, Onda, Nules, Alzira i Cartagena.

En l’àmbit de la formació dels universitaris en aquesta matèria, l’AVA ha celebrat aquest mes de novembre en la CEU UCH el docufórum «Una mirada al futur. L’exemplaritat i la transparència: eines per a la prevenció de la corrupció», amb la projecció del documental “Corrupció: l’organisme nociu”, que planteja la necessitat de reconéixer la denúncia de la corrupció i protegir a les persones que l’evidencien, enfront de la passivitat dels Governs i la falta de visibilitat en els mitjans.

Enllaç a la notícia en la web de la Universitat Cardenal Herrera CEU

Publicada en el DOUE la Directiva de la Unió Europea sobre protecció de les persones denunciants de corrupció i altres infraccions en tot l’àmbit de la Unió

Amb data 26 de novembre de 2019, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, que va aprovar el Consell Europeu per unanimitat el passat 7 d’octubre.
La Directiva entrarà en vigor el 17 de desembre de 2019, data a partir de la qual Espanya té dos anys per a transposar-la al seu ordenament jurídic, finalitzant el termini, per tant, el 17 de desembre de 2021.
Per fi, en tot el territori espanyol, la llei protegirà als denunciants i els atorgarà assessorament jurídic, invertint la càrrega de la prova enfront d’acomiadaments, degradació i altres formes de represàlia, la qual cosa garantirà l’efectivitat dels seus drets assegurant la seua total indemnitat. També protegirà als denunciants en procediments judicials, de frau, corrupció, evasió fiscal o danys a la salut de les persones i el medi ambient. A més, inclourà la imposició de multes als represaliadors i l’exigència als Estats membres que informen els ciutadans sobre els procediments de denúncia i el tipus de protecció a la qual poden acollir-se, havent de designar una autoritat pública responsable en aquest àmbit.
Igualment, la nova normativa europea estableix un sistema de canals de denúncia, interns i externs, tant en el sector públic com en el privat. El denunciant podrà dirigir-se a autoritats externes a l’organització si dins d’aquesta no es prenen les mesures oportunes, o existeix perill imminent o manifest per a l’interés públic, o quan presumisca que la denúncia als seus superiors no produirà efecte perquè aquests són els autors dels fets denunciats o es troben de connivència amb ells.
Nombrosos països de la Unió Europea compten ja dins del seu ordenament jurídic amb una llei específica o un sistema i eines de protecció als denunciants. Així, entre altres, Bèlgica, Holanda, Regne Unit, Irlanda, Suècia, Grècia, Hongria, Lituània, Luxemburg, Malta, Eslovàquia o Romania.
Itàlia i França van crear les seues pròpies autoritats nacionals contra la corrupció i de protecció de denunciants, respectivament, mitjançant lleis de 2012 i de 2016. Es tracta d’institucions que actuen amb plena independència orgànica i funcional de les administracions públiques en l’exercici de les seues funcions, a les quals s’atribueix personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seues finalitats, al capdavant de les quals es troba un president que és triat per l’òrgan de poder legislatiu.

LA COMUNITAT VALENCIANA AVANÇA A LA DIRECTIVA EUROPEA
La Comunitat Valenciana es va avançar a la Directiva Europea i al propi Estat espanyol, amb l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, dictada en compliment de la Convenció de Nacions Unides de 2003; convenció internacional que, malgrat haver sigut ratificada per l’Estat espanyol i formar part del nostre ordenament jurídic des de la seua publicació en el Boletín Oficial del Estado en 2006, ha sigut inaplicada.
L’Agència Valenciana Antifrau és la institució responsable en la Comunitat Valenciana de la protecció i assistència a les persones que denuncien corrupció, dotada de potestat sancionadora per a la imposició de multes, que oscil·len entre els 200 i 400.000 euros, als qui pertorben la vida laboral o personal dels denunciants, o dificulten les tasques de l’Agència.
Des de l’inici de la seua activitat en el segon semestre de 2017, l’Agència ha protegit a dènou denunciants; la majoria d’ells funcionaris públics, les denúncies dels quals han donat lloc a l’obertura de procediments judicials penals que estan en tràmit.
A més, l’Agència realitza funcions d’investigació de denúncies, així com de prevenció, formació i sensibilització en integritat i ètica pública, en matèria de contractació pública i concessions, accés i provisió de l’ocupació pública, subvencions, urbanisme o patrimoni públic, derivades de l’actuació de les administracions públiques del nostre territori (autonòmica i local), i el seu sector públic, contractistes, concessionaris, perceptors de subvencions i de qualsevol entitat, fins i tot privada, que perceba fons públics o estiga subjecta al poder de decisió de les administracions públiques.
La Comunitat Valenciana, dotada d’una legislació fins i tot més avançada que la pròpia Directiva, és l’única en tot el territori espanyol que atorga l’estatut de protecció a persones, físiques o jurídiques, que denuncien fets o conductes, presumiblement fraudulents o corruptes, que poden donar lloc a l’exigència de responsabilitats legals, ja es presente la denúncia davant la pròpia Agència o qualsevol altre òrgan administratiu, ja davant el Ministeri Fiscal o l’autoritat judicial. S’assimilen a aquest efecte, a les persones denunciants, totes aquelles que alerten o revelen informacions d’aquest tipus, així com els testimonis i perits, i els familiars i persones de l’entorn d’aquells si pateixen risc de represàlia o amenaça com a conseqüència de la informació proporcionada.

LA BÚSTIA DE DENÚNCIES SEGURA I CONFIDENCIAL
Des de maig de 2018, l’Agència ha posat a la disposició de la ciutadania una bústia de denúncies segura i confidencial, que admet les denúncies anònimes, per tal que els qui tinguen coneixement d’aquest tipus de fets o conductes, el comuniquen per procedir a la seua anàlisi i investigació. Aquesta bústia opera a més com a portal virtual del funcionari públic. Pot accedir-se a la bústia a través del portal web de la pròpia Agència www.antifraucv.es.
No obstant això, també poden formular-se denúncies per correu electrònic, per correu ordinari o de forma presencial en les oficines de l’Agència al carrer Navellos, núm. 14, pta. 3, de València, CP 46003.
Finalment, cal destacar que la posada en marxa de la Directiva portarà com a conseqüència importants reformes en el nostre ordenament jurídic: No solament requerirà l’aprovació d’una llei específica de lluita contra la corrupció i la seua harmonització amb les legislacions autonòmiques, a fi de coordinar i cooperar amb les estructures que es troben en funcionament, sinó a més la revisió de la Llei orgànica de protecció de testimonis i perits en causes criminals, el Codi Penal, la Llei orgànica General Penitenciària, la Llei d’Enjudiciament Criminal, i nombroses normes reguladores del sector privat i de determinats àmbits del sector públic (normativa sobre competència, consum, salut pública, seguretat alimentària, seguretat del transport, blanqueig de capitals, terrorisme, dades personals, etc.).

9 DE DESEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE NACIONS UNIDES CONTRA LA CORRUPCIÓ
L’Agència Valenciana Antifrau organitza una Jornada sobre la Directiva Europea, que s’acaba de publicar, el pròxim dia 9 de desembre; dia en què Nacions Unides celebra el Dia Internacional contra la Corrupció sota el lema “Units contra la corrupció per al desenvolupament, la pau i la seguretat”.
La Jornada, en sessió de vesprada, tindrà lloc en la Sala d’actes de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), situada en la Plaça Verge de la Pau, núm. 3 de València, sobre la base d’una presentació sobre el significat del 9 de desembre, com a Dia Internacional de Nacions Unides contra la Corrupció, de dues conferències i d’un debat final.
L’objectiu d’aquesta sessió, que s’estendrà de 15.30 a 20.00 hores, és donar a conéixer les principals novetats del nou marc europeu en matèria de protecció a persones que denuncien o alerten de fets o conductes susceptibles de ser considerats de frau, corrupció o contràries a l’interés públic, i analitzar el paper de les recents Agències Antifrau en aquesta matèria i en l’establiment de canals segurs de recepció de denúncies.
La Jornada està dirigida al personal al servei de totes les administracions públiques i del seu sector públic vinculat, així com les seues autoritats o representants, càrrecs electes i càrrecs no electes. També es dirigeix al públic en general que puga estar interessat en el seu contingut.
La inscripció a aquesta Jornada es realitzarà mitjançant sol·licitud dirigida al correu electrònic gabinete@antifraucv.es. amb les dades personals (nom i cognoms), adreça de correu electrònic de contacte, i si escau, entitat i lloc o càrrec on es presten serveis. Aquesta inscripció donarà dret a l’assistència fins a cobrir l’aforament i a l’expedició d’un certificat d’assistència als qui el sol·liciten.

NORMES I DOCUMENTS RELACIONATS

• Directiva del Consejo Europeo relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (DOUE de 26.11.2019).
• Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció en la Comunitat Valenciana.
• Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció en la Comunitat Valenciana de 27 de juny de 2019.
• Resolució de 25 d’abril de 2018, per la que es crea la Bustia de Denúncies de l’Agència i es regula el seu funcionament.
• Memòria d’activitat de l’Agència de l’any 2018.
Per a més informació poden dirigir-se a gabinete@antifraucv.es o al telèfon 962 787 450

Enllaç a Nota de Premsa

València, 26 de novembre de 2019

Fecha de publicación: 10/02/2020

Activitat formativa: Corrupció: l’organisme nociu. L’exemplaritat i la transparència: eines per prevenir la corrupció

Activitat realitzada en col·laboració amb la Universitat de València

Lloc: Saló de Graus, planta baixa, Facultat de Dret, Universitat de València
Dirigit a: Alumnes de Dret Administratiu II dels Graus de Dret i Dret-ADE; Alumnes de Ciències Polítiques i de l’Administració (3r i 4t curs)

Programa:
11:30 Presentació dels ponents Joan Llinares i Joan Romero, per Oscar Barberà
11:45 Presentació de l’Agència i el documental, per Joan Llinares
12:00 Documental
12:45 Debat dels ponents amb les preguntes dels estudiants
13:30 Cloenda