La Sindicatura de Comptes i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció signen un protocol de col·laboració per a millorar el compliment dels seus objectius comuns

València, 27 d’abril de 2020.- El síndic major de comptes, Vicent Cucarella, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Antoni Llinares, han signat un protocol de col·laboració funcional per a millorar el compliment dels objectius d’interés comú de les dues institucions. Així, dins del marc normatiu d’aplicació, podran actuar conjuntament en aquells casos en què, mitjançant la col·laboració mútua, puguen augmentar la incidència de les seues activitats respectives en la prevenció del frau i la corrupció.

En aquest sentit, cal dir que les dues institucions exerceixen funcions diferents però complementàries que es poden coordinar a aquest efecte. La Sindicatura de Comptes és una institució estatutària que exerceix la funció fiscalitzadora de l’activitat financera del sector públic valencià, mentre que s’encomanen a l’Agència Valenciana Antifrau les funcions de prevenció i de lluita contra el frau i la corrupció, a través de la investigació i altres actuacions diferents de la fiscalització. Això no obstant, aquesta delimitació competencial no és obstacle perquè cadascuna de les institucions puga coadjuvar al millor compliment de les funcions atribuïdes a l’altra.

Procediment d’actuació

Quant al procediment d’actuació que s’estableix, s’ha creat una comissió de coordinació que es reunirà durant el tercer quadrimestre de cada any, a fi d’elevar a les dues institucions una proposta conjunta de determinades actuacions a dur a terme durant l’exercici següent per a millorar la prevenció del frau i la corrupció.

Per mitjà d’aquest protocol, la Sindicatura de Comptes podrà remetre a l’Agència Antifrau les denúncies que reba on es posen de manifest possibles incompliments legals, a fi que aquesta realitze les investigacions que siguen procedents, tot això sense perjudici de la funció fiscalitzadora de la Sindicatura i dels informes que, com a conseqüència d’això, s’hagen d’enviar al Tribunal de Comptes i a la seua Fiscalia. A més, si l’ens fiscalitzador té coneixement de l’existència de persones que denuncien o informen de fets o conductes que poden ser constitutius de frau o corrupció i pateixen represàlies a conseqüència d’això, comunicarà aquesta circumstància a l’Agència Valenciana Antifrau a fi que aquesta els atorgue, si és el cas, la protecció que per llei els correspon.

Satisfacció per les dues parts

Els representants de les dues institucions s’han mostrat satisfets per aquest nou camí que emprenen junts. Com ha indicat el síndic major de comptes, Vicent Cucarella, “aquest protocol mostra una adequada col·laboració entre les dues institucions, ja prevista en les lleis i reglaments respectius, que beneficia el sector públic i la ciutadania”. Per la seua part, el director de l’Agència Antifrau, Joan Antoni Llinares, ha apuntat al respecte: “Els riscos de corrupció s’incrementen en temps de crisi. La col·laboració entre les institucions i òrgans de control es fa més imprescindible que mai per a la gestió òptima de situacions tan extraordinàries com les que estem vivint. La lluita contra la pandèmia del Covid-19 pot ser també una oportunitat per a fer un salt qualitatiu en polítiques d’integritat i bon govern” .

A més de les funcions de prevenció del frau i la corrupció, aquest protocol de col·laboració servirà també per a posar en comú coneixements i experiències en aquesta matèria, per a fomentar la integritat institucional i la transparència, com també per a compartir metodologies de treball. En aquest sentit, el text també preveu que es puguen realitzar conjuntament activitats formatives, internes i externes, o qualssevol altres que permeten aconseguir objectius d’interès comú.

Nota de premsa oficial.
27.04.2020

Descarregar Protocol de colaboració signat

L’Agència Valenciana Antifrau presenta la seua Memòria d’activitat de 2019

L’Agència Valenciana Antifrau va presentar en el dia d’ahir, 30 de març de 2020, en el registre de les Corts Valencianes, dins del termini legalment establit, la Memòria anual de la seua activitat corresponent a l’exercici 2019.

En un moment especialment difícil per al conjunt de la societat, en el qual tota l’atenció està centrada en el manteniment de la salut de la població en el seu conjunt, cobra encara més importància no baixar la guàrdia en la vigilància d’aquelles actituds, fets i conductes que transgredeixen la frontera de la llei i de l’ètica pública i originen frau i corrupció. Amb aqueix esperit, es presenta aquesta Memòria sense cap minvament en l’energia i l’esforç que posa l’Agència en el seu treball diari. En aquestes últimes setmanes, gràcies a la implementació de procediments telemàtics, l’Agència continua desenvolupant les seues funcions i finalitats, i en compliment d’aquestes, ha elaborat i presentat davant el parlament valencià la Memòria de l’any 2019.

En aquest document, el director de l’Agència, Joan Antoni Llinares, dona compte de les actuacions desenvolupades durant l’any passat en l’àmbit de les seues funcions. La presentació de la Memòria és prèvia a la compareixença del director davant la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts, que es podrà realitzar una vegada es reprenga el període ordinari de sessions.

La Memòria recull, entre altres assumptes, un important treball de classificació de les denúncies presentades davant l’Agència, segons el seu àmbit subjectiu, canal de comunicació, territori d’afectació, àmbit material, tipologia i gènere. Pot apreciar-se una estabilització del nombre de denúncies presentades (168 en 2019, enfront de 181 en 2018 i 35 en 2017), i la constatació de l’ús massiu de la Bústia de denúncies (un 76% del total de les efectuades), com a eina anònima i segura que l’Agència posa a la disposició de tot el funcionariat i de la ciutadania. Quant a l’àmbit material, aquest es concentra en la gestió de recursos humans i la contractació pública, amb un 40% i un 25% de les denúncies totals, respectivament, el que representa dos terços de totes les denúncies efectuades.

Durant 2019 s’han tramitat deu sol·licituds d’atorgament de l’estatut de persona denunciant, havent-se concedit aquest estatut en cinc ocasions. Les sol·licituds provenen sobretot de personal funcionari de l’Administració Local, però també de l’Administració de la Generalitat, sector públic vinculat i corporacions de dret públic. Fins al moment l’Agència ha atorgat l’estatut de protecció a vint persones, respecte de les quals ha efectuat el seu seguiment vetlant perquè no patisquen represàlies com a conseqüència de les denúncies presentades, ja que durant 2019 han sigut habituals els actes de fustigació i d’assetjament laboral, les compareixences en jutjats i tribunals en defensa de l’interés general, les repercussions econòmiques negatives que porten causa de la necessària defensa dels seus drets o els canvis forçosos de llocs de treball.

L’Agència també ha realitzat durant 2019 un important esforç en matèria de prevenció i formació, tant interna com externa, elaborant materials formatius que s’han emportat fins a l’alumnat de les universitats valencianes amb dues de les quals, la Universitat de València i la Universitat Cardenal Herrera CEU, ja s’han signat convenis. Ha continuat la col·laboració amb l’IVAP per a la formació del personal funcionari. Així mateix s’han realitzat circulars amb recomanacions dirigides a càrrecs electes, en matèria d’ètica pública, compliment de la legalitat i prevenció de la corrupció.

Tres fites importants marquen 2019, les quals són l’aprovació del Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència, la constitució del Consell de Participació, òrgan assessor i de consulta de l’Agència Valenciana Antifrau i l’aprovació de la Directiva (EU) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió (whistleblowers).

De la Memòria destaquen especialment les conclusions i reflexions finals. En elles, es parla sobre la fallida de l’objectivitat i la imparcialitat en l’exercici de funcions públiques, la necessitat de realitzar una adequada planificació institucional, el manteniment de la integritat en tot el cicle de contractació pública i de diverses estratègies dirigides a les empreses públiques, l’adequada gestió dels recursos humans en les administracions i sector públic, mesures per al rescabalament de danys i perjudicis causats al bé comú, la transparència en les despeses i subvencions als partits polítics, i finalment la necessitat imperiosa de transposició a Espanya de la citada Directiva (UE) 2019/1937 de protecció als denunciants.

La Memòria completa està disponible ací

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2020/03/MEMORIA_2019_VAL.pdf

Accés a la Nota de Premsa ací

Per a més informació podeu dirigir-vos a gabinete@antifraucv.es o al telèfon 962 787 450

València, 31 de març de 2020

Fecha de publicación: 31/03/2020

Reflexions de l’Agència Valenciana Antifrau en l’estat de l’alarma declarat davant la pandèmia del COVID-19

En exercici de les funcions atribuïdes legalment, d’assessorar i formular propostes i recomanacions en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció de la corrupció, el Director de l’Agència Valenciana Antifrau ha dictat una resolució, de data 27 de març, que incorpora un conjunt de reflexions entorn les mesures d’emergència adoptades fins aquesta data, en l’estat d’alarma declarat davant la pandèmia del COVID-19 i la seua gestió.

Tota crisi, per devastadora que siga (com la que, per desgràcia, estem vivint amb l’expansió de la pandèmia internacional coneguda com “coronavirus” COVID-19) suposa oportunitats per a actuar i aprenentatges que contribueixen a previndre la seua repetició o a minimitzar les seues conseqüències. Ara bé, també és molt probable que els comportaments corruptes per a obtindre rèdits d’aquesta situació s’incrementen. Per això, resulta imprescindible mantenir els procediments i els mètodes adequats que permeten la seua detecció i control.

Els diners públics han d’arribar prompte a les persones i entitats que realment ho necessiten i això requereix una gestió ràpida i transparent dels tràmits que no ha de ser obstacle perquè, també, es prenguen totes les mesures al nostre abast per a minimitzar incidències que puguen ocasionar riscos de corrupció.

En aquest sentit, es recorda que el Consell d’Europa ha declarat que les proteccions essencials a l’Estat de Dret, la supervisió parlamentària, el control judicial independent i els recursos interns efectius, han de mantindre’s fins i tot durant un estat d’emergència.

Davant mesures excepcionals que posen en joc elevades quantitats de fons públics, a la necessària gestió amb la màxima celeritat i transparència, ha d’unir-se un eficient control (sobretot, intern, dins de cada Administració). En conseqüència, s’aprecia que s’haurien d’haver mantingut els controls previs i no es comprén la motivació de decisions ja adoptades sobre la substitució de la funció interventora pel control financer permanent.

A la recomanació es manifesta que en la situació d’estat d’alarma, les mesures a adoptar han de ser les indispensables i s’han d’aplicar de forma proporcionada. És prioritari que els poders d’emergència s’exercisquen només per a les finalitats per als quals van ser atorgats. Així mateix, les decisions polítiques i les formes de dur-les han de ser transparents i visibles a tota la ciutadania, per rendir comptes d’aquesta gestió.

En concret, les reflexions d’aquesta recomanació es centren en les mesures excepcionals de caràcter econòmic dictades fins el 27 de març i, molt especialment, a aquelles de les quals la gestió principal correspon a les entitats locals. Amb elles, es cerca aportar suggeriments als servidors públics de la Comunitat que permeten la seua gestió amb la màxima eficàcia i, al seu torn, seguretat jurídica. Així, d’acord amb el marc normatiu i les instruccions interpretatives emeses, la recomanació incorpora un seguit de propostes sobre la tramitació de les subvencions, qüestions vinculades a la contractació pública i sobre la importància en el context actual de definir els serveis essencials, amb un recordatori final d’adoptar també cauteles davant el risc de ciberatacs.

La recomanació destaca que la professionalitat i bon fer dels servidors públics del conjunt del sector públic de la Comunitat Valenciana, és ara d’importància i de responsabilitat vital. És imprescindible que es participe activament, de manera creativa i innovadora, en els difícils processos de presa de decisions i en la posterior gestió d’aquestes mesures, per a la consecució real i efectiva dels objectius pretesos amb la normativa aprovada, ajudant activament a gestionar les polítiques públiques i les mesures necessàries per a mitigar la crisi sanitària, social i econòmica, per a afrontar aquesta dura crisi amb la màxima celeritat i agilitat, però, s’insisteix, sense renunciar als deguts controls, dissuasius d’irregularitats constitutives de frau i/o corrupció.

En darrer terme es considera que, ara més que mai, totes les Administracions Públiques hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies, comunicant-nos, coordinant-nos entre nosaltres per a ser capaces de donar respostes àgils a les necessitats de la nostra Comunitat, ajudant-nos amb generositat, compartint els nostres coneixements i experiències recíproques sobre la manera en què apliquem i controlem les mesures de contenció i mitigació dels efectes perversos del COVID-19.

En aquest sentit, s’indica que es poden formular consultes, suggeriments o compartir experiències que es duguen a terme en les entitats públiques i es recorda que Agència té plenament operativa la bústia de denúncies per a aquells que observen irregularitats contràries a l’interès general.

València, 30 de març de 2020

Documents: