L’Agència Valenciana Antifrau publica la resolució final sobre una investigació realitzada pel pagament de factures injustificades per part de l’Ajuntament de Sueca

València, 28 d’octubre 2020.- L’Agència Valenciana Antifrau ha publicat la resolució final sobre una investigació realitzada pel pagament de factures injustificades per part de l’Ajuntament de Sueca a diverses empreses que presten serveis en la Residència Sant Josep de Gent Major.

La investigació es va iniciar a partir d’una denúncia presentada en l’AVAF al desembre de 2018 contra l’alcaldessa de Sueca per un “presumpte delicte de prevaricació” derivat del pagament de factures a diverses empreses que presten serveis en la residència de la tercera edat.

En total s’haurien abonat 69 factures a les empreses EULEN, S.A.; CLÍNICA GERIÁTRICA EL CASTILLO, S.A.; EL CASTILLO ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, S.A. i NESEREM, S.L per un import de 2.068.000 euros al marge de qualsevol procediment de contractació.

Totes aquestes factures van rebre l’informe desfavorable de la intervenció municipal fins a 26 ocasions on s’advertia de la il·legalitat dels fets. L’aprovació de les factures es feia mitjançant resolució de l’alcaldia o de la junta de govern local resolent la discrepància de la intervenció i aprovant la relació de factures a través del reconeixement extrajudicial de crèdit.

Així mateix, durant la investigació s’ha detectat la possible existència de 287 factures que haurien sigut liquidades seguint el mateix procediment.

L’Agència Valenciana Antifrau en el seu informe insta l’Organisme Autònom de la Residència de persones majors San José de Sueca i a l’Ajuntament de Sueca a la revisió d’ofici dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret ja que aquesta actuació contrària a dret podria haver ocasionat un resultat contrari a l’interés públic al no estar emparat pel dret.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Resolució de conclusions. Ajuntament de Sueca

Reunió amb el Ministeri de Justícia

Reunió amb el Ministeri de Justícia per a tractar la transposició de la Directiva Europea 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió

L’Agència Valenciana Antifrau insta la demolició d’un habitatge il·legal a Daya Nueva (Alacant)

València, 23 d’octubre de 2020.- L’Agència Valenciana Antifrau ha emés una resolució final d’investigació en la qual insta l’Ajuntament de Daya Nueva a la demolició de les obres d’un habitatge amb la finalitat de recuperar la legalitat urbanística vulnerada.

La investigació es va iniciar gràcies a les informacions facilitades per una persona a través de la bústia de denúncies de l’AVAF en la qual s’aportaven proves de la falta de control de la legalitat urbanística per part de l’Ajuntament de Daya Nueva respecte a les obres d’ampliació d’un habitatge en sòl no urbanitzable sense respectar la legalitat urbanística vigent.

S’ha pogut determinar en el transcurs de les investigacions la inactivitat de l’Ajuntament de Daya Nueva en la tramitació de l’expedient de restauració de la legalitat ja que hauria d’haver-se iniciat al setembre de 2016 i quasi quatre anys després segueix en la mateixa situació.

Segons es recull en la resolució final l’Ajuntament al·lega la falta de personal com el principal motiu per al retard tant de l’activitat inspectora com de la tramitació de l’expedient i afig, no obstant això, que prendrà totes les mesures que corresponguen per a executar la demolició de les obres il·legals.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Resolució de conclusions. Ajuntament de Daya Nueva