El Servei de Formació de l’AVAF en el curs Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública per a personal PAS de la Universitat de València.

#FormacióAVAF

Les tècniques de formació de l’Agència Valenciana Antifrau, Marita Oliver i Pilar Moreno, van impartir el passat 23 de febrer la tercera sessió del curs que l’AVAF està celebrant en la UV.

“El cicle de lluita contra la corrupció” recollit en l’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència va centrar la temàtica del mòdul impartit i va posar en el focus en les quatre fases que el componen: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Pilar Moreno, en la primera part de la sessió, va insistir en la importància de la integritat i en els sistemes de control com a eix central de la primera fase del cicle antifrau: la prevenció. I, de la mateixa manera, es va detindre en la necessitat de potenciar l’enfocament preventiu i impulsar un sistema d’integritat institucional serà possible a través del desenvolupament d’una cultura ètica i del foment de valors ètics. La formació i conscienciació haurà de ser present en tots els nivells jeràrquics, amb la implicació de les autoritats de l’organització. Els mecanismes adequats d’avaluació del risc, la formació en ètica pública i l’ús adequat de l’anàlisi de dades seran eines de millorar de la prevenció en sentit ampli.

Marita Oliver, per part seua, va exposar la labor que realitza l’Agència Valenciana Antifrau en les fases de detecció, correcció i persecució en el cicle antifrau. La tècnica de formació va explicar el funcionament de la bústia de denúncies de l’AVAF (https://www.antifraucv.es/buzon-de-denuncias-2/) les seues característiques i funcionalitats. També va explicar el sistema de garanties del procés d’anàlisi de les alertes rebudes en l’Agència, així com el procés d’anàlisi i investigació d’aquestes.

Les preguntes i reflexions de l’alumnat es van referir als riscos existents en matèria de contractació pública, així com la necessària transparència en aquest àmbit, posant l’accent en el conflicte d’interessos en l’àmbit de la contractació i de gestió dels processos de selecció i concurs dels recursos humans.

El curs, elaborat per l’Agència Valenciana Antifrau, és gestionat per Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València, s’imparteix en sessions de 3 hores en format conferència i debat, i té com a finalitat generar interés, reflexió i debat entre l’alumnat en contra del frau i la corrupció.

La Universitat d’Alacant i l’Agència Valenciana Antifrau signen un conveni marc de col·laboració

Alacant, 23 de febrer de 2022.- La Rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un conveni marc de col·laboració entre totes dues institucions per a desenvolupar actuacions conjuntes en l’àmbit de la prevenció i de la lluita contra la corrupció.

Entre les actuacions que es desenvoluparan arran de la signatura d’aquest conveni estan la realització d’activitats culturals, educatives, editorials i científiques; la utilització de locals i instal·lacions per a celebració d’activitats puntuals o la col·laboració i assistència en el camp de les noves tecnologies.

En el marc d’aquest conveni marc també es recull la possibilitat de signar convenis específics per a la realització de pràctiques formatives en l’Agència Valenciana Antifrau per part d’estudiants de la Universitat d’Alacant per a ampliar els seus estudis i formació en l’àmbit de l’ètica i integritat pública.

Durant l’acte protocol·lari, celebrat en el despatx rectora, Navarro ha remarcat “la importància d’aquesta mena de col·laboracions que posen el focus en la formació d’una nova generació ciutadana amb un important compromís ètic institucional”.

Per la seua part el director de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que “la signatura d’aquest conveni de col·laboració amb la Universitat d’Alacant posa de manifest l’interés de l’Agència per acostar els nostres objectius d’impulsar una ètica i integritat pública en totes les universitats de la Comunitat Valenciana, lloc on s’estan formant els professionals del futur que s’incorporaran a la gestió de les nostres organitzacions públiques i privades”.

“La Universitat d’Alacant representa per a l’Agència la possibilitat d’acostar les nostres activitats formatives i de prevenció a l’àmbit universitari a les comarques alacantines i d’impulsar l’estudi i la investigació en aquesta àrea del coneixement”, va afegir Llinares.

A més de la rectora i el director de l’Agència, l’acte ha comptat amb la presència de la secretària general de la UA, Esther Algarra Prats, i la cap del servei de prevenció de l’AVAF, Irene Bravo.

L’Agència Valenciana Antifrau aprova el Codi ètic i de conducta per al seu personal i crearà un Comité d’Ètica

València, 18 de febrer de 2022.- L’Agència Valenciana Antifrau ha aprovat un Codi ètic i de conducta que recull els principis ètics i els valors de bon govern que han d’informar tota l’actuació de l’Agència i regularà la imparcialitat, la confidencialitat i la conducta que necessàriament ha d’observar el personal especialment el que respecta al conflicte d’interés.

El Codi s’estructura en set capítols, quaranta articles, una disposició addicional, una disposició transitòria i dues disposicions finals i és un instrument intern d’autoregulació i d’obligatòria observança.

En el capítol III es regulen el règim d’incompatibilitats a aplicar al personal, la gestió del conflicte d’interés o l’obligació de presentar declaracions responsables com a mecanismes per a garantir l’efectivitat dels principis i normes de conducta recollits en el Codi. Les declaracions responsables seran presentades a la direcció de l’Agència i en elles es recollirà l’activitat i titularitat de béns, obligacions i drets patrimonials, així com una declaració anual de rendes percebudes.

En el capítol IV es preveu la creació d’un Comité d’Ètica que vetlarà per l’adequada aplicació del codi i ajude a solucionar totes les controvèrsies i que estarà format per un màxim de 4 persones. Tres d’aquestes persones són externes a la *AVAF i seran professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la defensa de l’ètica, la integritat i la transparència pública, sent almenys una de les tres, jurista, i també una d’elles ha de formar part del Consell de *Participació de l’Agència.

En aquest Comité d’Ètica també s’integrarà una persona funcionària de l’Agència que ha sigut elegida aquest mateix matí en votació secreta entre el propi personal.

En capítol V regula la bústia interna de denúncies de l’Agència com a canal per a la recepció de denúncies i remissió de consultes dirigides al Comité d’Ètica i en el qual es garanteix la confidencialitat de les persones denunciants, així com es preveu la possibilitat de realitzar denúncies anònimes.

En el capítol VI es recullen les conseqüències derivades d’un incompliment del Codi ètic i on es distingeix entre conducta sancionable i conducta reprotxable èticament i en el capítol VII fa esment de les accions de difusió i de formació que es duran a terme per a donar a conéixer l’existència d’aquest Codi així com el contingut del mateix per part del personal de l’Agència.

El Codi Ètic està disponible en la pàgina web de l’Agència i es pot accedir en aquest enllaç:

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/18/pdf/2022_1132.pdf