Anunci de l’oferta de provisió temporal del lloc de treball número 31, cap de Negociat de Suport Comunicació Institucional, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

De conformitat amb la resolució de la direcció de l’Agència, de 21 de maig de 2020, número 156, procedeix:
I.- Actualitzar la relació de llocs vacants en aquesta Agència, per a la seua provisió temporal a través del procediment de comissió de serveis o adscripció provisional, amb la incorporació de funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques que reunisquen els requisits exigits en la relació de llocs de treball de l’Agència (DOGV núm. 8789/15.04.2020).
II.- El personal funcionari de carrera interessat a participar en el procés de provisió temporal del lloc de treball número 31, Cap de Negociat de Suport Comunicació Institucional haurà de pertànyer al mateix subgrup i reunir els requisits exigits en les corresponents relacions de llocs de treball.
III.- Aperturar, a fi de conducta a provisió temporal, un període de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà a la inserció d’aquest anunci en el Tauler d’anuncis de l’Agència, a l’efecte de presentació de les corresponents instàncies, segons model que s’adjunta.
IV.- Les persones interessades, considerant la seua condició de funcionari de carrera i, per tant, l’accés i disponibilitat de mitjans electrònics, hauran de presentar la seua instància de participació únicament a través del registre electrònic d’aquesta Agència:
https://sede.antifraucv.es/opencms/opencms/sede

Haurà d’indicar com a òrgan al qual s’envia la Unitat de Gestió Administrativa, i indicació expressa del lloc a què es refereix la seua sol·licitud.

Enllaç al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agència

Sol.licitud en format editable ODT

Sol.licitud en format editable DOC

Convocatòria per a la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques

Resolució número 32/2021, de 26 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal de diferents llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial de l’Agència, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents Administracions Públiques.

Mes informació prement ACÍ

Enllaç a la publicació en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Agència

I Seminari sobre models europeus d’agèncias anticorrupció: Experiències d’Italia i Portugal.

El 30 de maig, en la Seu de l’Agència Valenciana Antifraude, organitzat per la Sra. Silvia Vernia, directora de Prevenció, Formació i Documentació va tindre lloc el primer seminari sobre “Models europeus d’agències anticorrución: Experiències d’Itàlia i Portugal”, amb experts d’Itàlia i Portugal.

Després de la presentació realitzada pel Director de l’Agència, el Sr. Joan Llinares es va realitzar la intevención dels ponents.

La primera, realitzada per Luis Manuel Macedo Pinto De Sousa, de l’Institut de Ciències Socials de la Universitat de Lisboa, va tractar sobre “Avaluacions de riscos de corrupció i plans de prevenció a Portugal”.

La segona ponència va tractar sobre “L’Experiència italiana de l’ANAC i els Planes anticorrupció” que va ser presentada per Luigi Foffani, Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Mòdena i Regió d’Emilia

Després de la presentació d’ambdues ponències es va obrir un interessant torn de preguntes amb el personal de l’Agència.