Home i policia local, el perfil de la persona protegida per l’Agència Valenciana Antifrau

València, 24 de setembre de 2020.- L’AVAF compta en la seua lluita contra el frau i la corrupció amb una eina fonamental, l’Estatut de Protecció de les persones denunciants de corrupció, un estatut que s’ha concedit a un total de 21 persones.

L’objectiu d’aquest Estatut és evitar l’assetjament, les amenaces i intimidació, en definitiva les represàlies, que en moltes ocasions pateixen les persones denunciants de corrupció tant en l’àmbit professional com en el familiar i personal a conseqüència de posar al descobert actuacions irregulars.

Des de la posada en funcionament de l’Agència fa 3 anys un total de 35 persones han sol·licitat acollir-se a l’Estatut de Protecció de les quals han sigut estimades 21 sol·licituds, algunes d’elles desestimades per falta de requisits i altres 11 es troben en fase de tramitació.

Si analitzem el perfil de la persona protegida per l’AVAF estaríem parlant majoritàriament d’homes ja que són el 67% de les persones protegides enfront del 33% que són dones.

Respecte a la situació laboral d’aquestes persones el 71% són funcionaris de carrera i pertany majoritàriament al col·lectiu de la policia local.

És precisament contra les administracions públiques d’àmbit local on es concentren el major nombre de denúncies presentades en l’AVAF. L’any 2019 el nombre de denúncies contra aquestes administracions van acaparar el 61% del total de denúncies presentades.

Les persones protegides havien interposat en la majoria dels casos denuncies contra administracions locals de la província d’Alacant sobre assumptes relacionats amb la contractació pública i la gestió de personal principalment.

En acaparar el col·lectiu de la policia local el major nombre de denúncies aquestes se centren en qüestions com a retribucions i pagament d’hores extres no procedent, desenvolupament de funcions amb desviació de poder o irregularitats en els processos selectius tant d’accés a la funció pública com a la promoció.

El moment en el qual la persona sol·licita la protecció de l’AVAF no és com podria pensar-se quan les investigacions les està realitzant l’AVAF sinó una vegada que s’ha donat trasllat dels fets a instàncies judicials comprovada l’existència d’irregularitats que poden ser constitutives de delicte. El 95% de les sol·licituds de protecció s’efectua quan els fets estan en fase d’investigació en jutjats i tribunals, amb processos penals oberts, motiu pel qual els denunciants pateixen la persecució dels qui estan sent investigats o de l’entorn d’aquests, són els represaliadors.

L’Agència Valenciana Antifrau és en aquests moments l’única autoritat a Espanya que ofereix protecció a les persones que denuncien frau i corrupció en el si de les administracions públiques.

Està pendent la transposició a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva Europea 2019/2017 coneguda com a “Directiva Whistleblowers” sobre protecció de les persones que denuncien infraccions del Dret de la Unió Europea.

Aquesta directiva va entrar en vigor al desembre de 2019 i la seua importància resideix en què gràcies a ella s’oferirà per primera vegada al nostre país protecció i assessorament jurídic a aquelles persones que denuncien entre altres delictes de frau, corrupció, evasió fiscal o danys contra el medi ambient.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC

L’Agència Valenciana Antifrau recomana a l’Ajuntament de València millores en el procés participatiu “DecidimVLC”

València, 18 de setembre de 2020.- L’Agència Valenciana Antifrau ha traslladat a l’Ajuntament de València una recomanació que recopila un conjunt de propostes i bones pràctiques per a millorar el procés de participació ciutadana conegut com “DecidimVLC”.

La recomanació, que no té caràcter vinculant, va ser motivada per una denúncia anònima a través de la bústia de denúncies en el qual s’alertava d’un possible frau en el procediment de participació ciutadana per a l’elaboració dels pressupostos participatius a través dels quals es decideixen algunes inversions per a la ciutat de València.

Si bé l’AVAF no ha apreciat frau o corrupció en la situació descrita en la denúncia, sí ha activat un procediment per a detectar i comprovar possibles aspectes susceptibles de millora o bones pràctiques, amb ple respecte a l’autonomia local i sense prejutjar cap actuació irregular.

Una vegada contrastats amb l’Ajuntament de València determinats aspectes del projecte, el Director de l’AVAF formula un conjunt de recomanacions amb el propòsit de millorar la transparència i la participació ciutadana en el procediment d’elaboració del pressupost municipal (“DecidimVLC”).

La recomanació de l’AVAF recull fins a 10 mecanismes de prevenció que suposen en la pràctica implementar una cultura de l’ètica i de la integritat pública.

Entre els mecanismes proposats es troben:

• La necessitat de justificar les discrepàncies entre la quantia assignada a aquest procés i la que conste en el pressupost municipal.
• Facilitar un enllaç permanent visible des de la web de l’Ajuntament per a maximitzar la participació ciutadana.
• Intensificar la campanya de divulgació sobre el procés.
• Utilitzar espais de deliberació presencial o telemàtics.
• Publicar els resultats del procés participatiu i el seguiment de la seua execució en format obert i reutilitzable.
• Considerar en el disseny i seguiment del procés la proporcionalitat entre el nombre de vots necessaris per a la selecció dels projectes d’inversions a executar i l’increment del percentatge de participació ciutadana efectiva.
• Planificar adequadament l’extensió temporal de la fase d’anàlisi de viabilitat i incrementar la labor pedagògica.
• Incloure en les bases reguladores del procés participatiu algun mecanisme (com, per exemple, declaracions responsables, amb compromisos d’actualització) que permeta la detecció i ulterior control de la possible existència de conflictes d’interessos.
• Planificar el procés de participació ciutadana en els pressupostos municipals de manera integrada/coordinada amb la planificació de la resta d’àrees de l’organització.
• Habilitar per a futurs processos participatius un canal específic de denúncies o queixes de la ciutadania quan detecte alguna disfunció en el procés.

Des del primer moment l’Ajuntament de València ha rebut i valorat la recomanació efectuada des de l’AVAF i ha acceptat valorar la incorporació del gruix de les recomanacions proposades en els successius processos de participació.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC

Fecha de publicación: 18/09/2020

La Junta de Castella i Lleó es fixa en l’AVAF com a model de la seua futura agència anticorrupció

València, 15 de setembre de 2020.- El Viceconsejero de Transparència i Qualitat dels Serveis de la Junta de Castella i Lleó, Fernando Navarro, juntament amb la Directora General d’Atenció al Ciutadà i dues inspectores de serveis, s’han reunit de manera telemàtica amb el Director de l’AVAF, Joan Llinares, així com les persones que ostenten la direcció d’assumptes jurídics i anàlisis i investigació.

El motiu de la reunió ha sigut continuar amb la col·laboració iniciada fa uns mesos quan des del govern castellà-lleonés van començar a treballar en la iniciativa legislativa per a la creació d’una futura agència anticorrupció. En aquella ocasió van visitar de manera presencial l’Agència tant el Viceconsejero com la Directora General.

El projecte es troba en aquests moments en fase d’aprovació per part de la Junta abans de portar-lo al parlament. Per aquest motiu volien conéixer de primera mà el funcionament de l’àrea d’anàlisi i investigació, com funciona l’estatut de protecció de les persones denunciants i altres aspectes relacionats amb l’estructura de personal o la distribució de les partides pressupostàries.

Per part seua, Joan Llinares ha assenyalat que “des de l’AVAF estem disposats a col·laborar amb totes aquelles administracions que vulguen posar en marxa agències antifrau i corrupció i no dubtem a compartir amb elles la nostra experiència i coneixement”.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC